(1) ๘:ท:11:4:1:3:1 บุตรนายละล่อง บุนนาค มารดาชื่อ มัลลิกา (สกุลเดิม โมชดารา) เป็นหลานปู่พระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน) บุตรเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จการศึกษาได้นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปริญญาโท Master of Public and International Affairs จาก University of Pittsburgh

พ.ศ. ๒๕๑๘ รับราชการตำแหน่งเลขานุการตรี กองสนเทศเศรษฐกิจและการค้า กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นเลขานุการเอก

พ.ศ. ๒๕๒๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูต ๖ กองการหนังสือพิมพ์ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ต่อมาเป็นผู้อำนวยการกอง

พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต ๘) กองเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง

พ.ศ. ๒๕๓๑ ผู้อำนวยการกอง กองอเมริกา กรมการเมือง

พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นกงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต ๙) ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต ๑๐) ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทเลวีฟ ประเทศอิราเอล

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และประถมาภรณ์มงกุฎไทย

สมรสกับ ศรีหทัย (สกุลเดิม บูรณสงคราม) มีธิดาชื่อ โดมหทัย มีบุตรชื่อ ศริเดช และโดมศิริ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๙

 

 
หน้า 115

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.