(1) ๗:ท:10:3:1:1 บุตรนายระบิล บุนนาค มารดาชื่อ สวน (สกุลเดิม ณ ระนอง) สมรสกับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงท่านผู้หญิงศรีจิตรา (สกุลเดิม เจริญจรัมพร) มีธิดาชื่อ ศรา และบุตรชื่อ แดน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘
(2) ๗:ท:11:4:1:3 บุตรพระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน บุนนาค) กับคุณหญิงเอิบอาบ (สกุลเดิม อรรถจินดา) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรี กรรมการแรงงานสัมพันธ์ฝ่ายรัฐบาล เป็นต้น

สมรสกับกรพินธุ์ (สกุลเดิม แจ้งสว่าง) มีธิดา ๑ คน ชื่อ กลิกา


(4) ๗:ท:11:4:1:3 บุตรพระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน บุนนาค) มารดาชื่อ พอเหมาะ (สกุลเดิม ชื่นแดงชุ่ม) เกิด พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาได้นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้รับประกาศนียบัตรวิชากฎหมายจาก The London School of Economic and Political Science เข้ารับราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งปัจจุบัน เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

การปฏิบัติราชการพิเศษ ได้แก่ เป็นผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการเตรียมงานและจัดงานเฉลิมฉลองและมหรสพสมโภช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก เป็นผู้แทนเลขาธิการนายก รัฐมนตรีในการดำเนินงานฝ่ายพิธีการ โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ซึ่งมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นองค์ประธาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน ได้แก่ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

สมรสกับ วนิดา (สกุลเดิม วงศาโรจน์) มีธิดา ๒ คน คือ ไลลา และ ลิลลา(๔) ๗:ท:11:4:1:3 ธิดาพระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน บุนนาค) มารดาชื่อ พิณ (สกุลเดิม เณรเรียม) เกิด พ.ศ. ๒๔๙๕ สำเร็จ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ และชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านบริหารธุรกิจ

ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก

งานด้านธุรกิจ เป็นประธานสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคกลางจำกัด ประธานกรรมการบริษัทประตูเพ็ชร จำกัด และ ประธานกรรมการบริษัท เพาะพันธุ์สัตว์ทะเล จำกัด


หน้า 112


 

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.