(1) ๗:ท:10:3:1:1 บุตรนายระบิล บุนนาค มารดาชื่อ สวน (สกุลเดิม ณ ระนอง) สมรสกับ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงท่านผู้หญิงศรีจิตรา (สกุลเดิม เจริญจรัมพร) มีธิดาชื่อ ศรา และบุตรชื่อ แดน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘
(2) ๗:ท:11:4:1:3 บุตรพระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน บุนนาค) กับคุณหญิงเอิบอาบ (สกุลเดิม อรรถจินดา) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ปรึกษากฎหมายของนายกรัฐมนตรี กรรมการแรงงานสัมพันธ์ฝ่ายรัฐบาล เป็นต้น

สมรสกับกรพินธุ์ (สกุลเดิม แจ้งสว่าง) มีธิดา ๑ คน ชื่อ กลิกา


(4) ๗:ท:11:4:1:3 บุตรพระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน บุนนาค) มารดาชื่อ พอเหมาะ (สกุลเดิม ชื่นแดงชุ่ม) เกิด พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาได้นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้รับประกาศนียบัตรวิชากฎหมายจาก The London School of Economic and Political Science เข้ารับราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งปัจจุบัน เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

การปฏิบัติราชการพิเศษ ได้แก่ เป็นผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการเตรียมงานและจัดงานเฉลิมฉลองและมหรสพสมโภช