(๑) ๗:ด:14:14:1:1 ธิดา นายอาณัติ บุนนาค มารดาชื่อ ดารา (สกุลเดิม เดอ เยซูซ์) เกิด พ.ศ. ๒๔๙๔ มีพี่ชาย ๑ คนชื่อ ศุภกร (สมรสกับนางสาวผ่องศิริ สรกุล มีบุตร ๒ คน ชื่อ จินตชา และมาริษ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘)

นางสาวอรนิตย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเรียนร่วมชั้นกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ที่พระที่นั่งอุดรภาค จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดา และยังได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และเนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา

พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบคัดเลือกได้เข้าบรรจุเป็นอัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา กรมอัยการ ได้เป็นอัยการหญิงรุ่นแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมการสำนักงานอัยการสูงสุด

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ และประถมาภรณ์ช้างเผือก

นางอรนิตย์ มีบุตรธิดา ๓ คน ได้แก่ ทวิพร ครองพัฒน์ และ นิติพันธุ์(1) ๗:ด:15:1:2:1 บุตรนายพีร์ บุนนาค มารดาชื่อ มัลลิกา (สกุลเดิม นานากุล) สมรสกับ กาญจนา (สกุลเดิม ศรีอังกูร) มีธิดาชื่อ นวล ดร. ชัยวัฒน์ บุนนาค เป็นรองศาสตราจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) ๗:ท:9:5:1:1 บุตรพลเรือตรีหลวงดัษกรกำจาย (ดัด) มารดาชื่อ จงใจ (สกุลเดิม ชมธวัช) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือพรรคนาวิน เข้ารับราชการ เป็นายทหารสัญญาบัตรยศเรือตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ดำรงตำแหน่งนายทหารอาวุธใต้น้ำ เรือหลวงสารสินธุ์ กองเรือปราบเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เมื่อเข้ารับราชการ แล้วได้เข้าศึกษาเพิ่มเติมที่โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่น ที่ ๓๘

ตำแหน่งราชการที่สำคัญ ได้แก่ ผู้บังคับการเรือหลวงปราบ กองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ กองเรือยุทธการ ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ (อัตราพลเรือตรี) รองสมุหราชองครักษ์ (อัตราพลเรือโท) พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับอัตราพลเรือเอก แล้วเป็นรองสมุหราชองครักษ์ (อัตราจอมพลเรือ) เมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

พลเรือเอกเดชา ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติราชการพิเศษ ได้แก่ ราชการพิเศษหมู่เรือลาดตระเวณชายแดน นายทหารพิเศษประจำกองนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ กรมยุทธการทหารเรือ นายทหารพิเศษประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองนาวิกโยธิน กรมนาวิกโยธิน และตุลาการศาลทหารสูงสุด

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๔ และเหรียญราชการชายแดน

สมรสกับชุลีวรรณ (สกุลเดิม ถนอมกุลบุตร) มีบุตร ๒ คน คือ เรือโทสุชา และนักเรียนนายเรือชัยเดชหน้า 111

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.