(1) ๗:ด:1:1:2:12 บุตรศาสตราจารย์ติดต่อ บุนนาค มารดาชื่อ นวลจันทร์ (สกุลเดิม วาจานนท์) เกิด พ.ศ. ๒๔๘๗ เริ่มศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เข้ารับราชการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ และเป็นอาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๔ ได้ลาออกจากราชการไปประกอบธุรกิจค้าขาย

พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึงปัจจุบัน เป็นรองศาสตราจารย์สอนที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับทุนจากบริษัท โตโยต้า (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ ดร. พิริยะ ไกรฤกษ์ และ ดร. ฮันสฺ เพ็นธฺ เพื่อศึกษาค้นคว้าและทำดรรชนีหัวเรื่อง Critical Index of Man-made Objects Mentioned in the Thailand Part of the Chronicle Jinakalamali พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างสะดือเมืองเชียงราย และในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นบรรณาธิการกิตติมศักดิ์วารสาร Journal of The Siam Society (JSS) ของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์(4) ๗:ด:1:1:14:2 บุตรพระพิเทศพจนวิสุทธิ (เสริม บุนนาค) มารดาชื่อ พันธ์ ธิดาพระยาไมตรีวิรัชกฤตย์ (พุ่ม บุนนาค) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ วิชาช่างกล แล้วไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เข้ารับราชการในกองทัพเรือ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นเรือโท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ตำแหน่งราชการที่สำคัญได้แก่ หัวหน้ากองดินระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ นายทหารฝ่ายเทคนิค กรมเสนาธิการทหารเรือ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ และเจ้ากรม วิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้รับพระราชทานยศพลเรือตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙

พลเรือตรีสมพันธุ์ บุนนาค ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน ไทยไปร่วมประชุมคณะผู้ว่าการทบวงพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ๓ ครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ๒๕๐๕ และ ๒๕๐๗ และได้ไปประชุมใหญ่ของสหประชาชาติครั้งที่ ๓ เรื่องการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ อายุ ๗๓ ปี

พลเรือตรีสมพันธ์ บุนนาค สมรสกับเกศินี (สกุลเดิม บุณยรัตพันธ์) ธิดา จมื่นทรงสุรกิจ และเคล้า (สกุลเดิม บุนนาค) มีบุตรธิดา ๔ คน บุตรได้แก่ วิโรจน์ และโรม มีธิดาชื่อ กรรณิการ์ เป็นภรรยา นายจำรัส มหาวัจน์ และธิดาชื่อ ดาวินี
(2) ๗:ด:1:1:17:1 บุตรหลวงวิจิตรประมวลการ (อุทัย บุนนาค) กับนางเอื้อน (สกุลเดิม กันตศรี) เป็นหลานหลวงอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (อัด บุนนาค) ลำดับชั้นที่ ๗ สายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๔ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือเหล่าพรรคกลิน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศเรือตรี พ.ศ. ๒๔๙๒ ในระหว่างรับราชการได้ไปศึกษาเพิ่มเติม ในวิชาการด้านช่างกลที่ประเทศฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา และได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนายช่างกลชั้นสูง นอกจากนั้นยังได้ไปฝึกงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ในโรงงานบริษัท Moybach Mercedes Benz ที่ประเทศเยอรมนี

ตำแหน่งราชการที่สำคัญได้แก่ รองต้นกลเรือหลวงประแส ต้นกลเรือหลวงลิ่วลม หัวหน้ากองโรงงาน กรมโรงงานสถานีทหารเรือสัตหีบ หัวหน้ากองโรงงานเครื่องกล กรมโรงงาน กรมอู่ทหารเรือ และเป็นเจ้ากรมโรงงาน กรม อู่ทหารเรือ ได้รับพระราชทานยศพลเรือตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

พลเรือตรีสุริยันต์ บุนนาค ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการพิเศษ ได้แก่ เป็นราชองครักษ์เวร ไปราชการสงครามเกาหลี (รุ่นแรก) กับเรือหลวงประแส (ลำเก่าเดิมชื่อ Bernette รับมาใช้ในราชการจากประเทศอังกฤษ) และได้ไปควบคุมการสร้างเรือน้ำมันและเรือลากจูง ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา ๑๔ เดือน

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี) และเหรียญจักรมาลา เป็นต้น

พลเรือตรีสุริยันต์ บุนนาค สมรสกับนางส่องศรี (สกุลเดิม ชัยเสนะบัณฑิต) มีบุตร ๔ คน ได้แก่ เกียรติพล ภานุมาศ พิษณุ และทิพากร บุนนาค นับเป็นลำดับชั้น ที่ ๘
(1) ๗:ด:1:1:28:1 บุตรพลเรือโทพระยาดำรงราชพลขันธ์ (คอน บุนนาค) และคุณหญิงพวง บุนนาค เกิด พ.ศ. ๒๔๕๓ สำเร็จการศึกษา Civil Engineering จากโรงเรียน ช่างกล ที่ประเทศอังกฤษ (Loughborough Engineering College) เข้ารับราชการในกองทัพเรือ ตำแหน่งนายช่างประจำกองสารวัตรช่าง กรมอู่ทหารเรือ แล้วเป็นหัวหน้ากองโรงงานการจักร กรมการอู่ กรมยุทธโยธาทหารเรือ และรองเจ้ากรมโยธาธิการทหารเรือ

ได้รับพระราชทานยศเป็นพลเรือจัตวา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และตติยจุลจอมเกล้า สืบตระกูลพลเรือโทพระยาดำรงราชพลขันธ์ (คอน บุนนาค)

พลเรือตรีสรรใจ บุนนาค สมรสกับ ดวงเดือน (สกุล เดิม สินธุประมา) มีธิดา ๒ คน ได้แก่ ดวงใจ และ ดวงจิตต์


หน้า 107
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.