(๑) ๗:ด:1:1:2:2 ธิดาพลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) กับหม่อมหลวงวงศ์ (ราชสกุล ฉัตรกุล) เกิด พ.ศ. ๒๔๕๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม ๘ จากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ต่อมาได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ไปศึกษาวิชาแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ กลับมาเป็นศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๒ ได้รับทุน Alexander Von Humboldt ไปศึกษาวิชารังสีวิทยากับ Professor Werner Knothe และ Professor Frik ณ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานเป็นรังสีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อมีการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แพทย์หญิงตวันสุรวงศ์ บุนนาค ได้เป็นอาจารย์ทำการสอนนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่รุ่นแรก โดยเปลี่ยนชื่อแผนกของ "หมวดแสงรัศมี" เป็น "แผนกรังสีวิทยา"

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้รับทุนขององค์การ MSA (Mutual Security Agency) ไปศึกษาและปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล Bellevue เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑ ปี และสอบได้ประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางรังสีวิทยา จาก The American Board of Radiology เมื่อกลับมาประเทศไทย ได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากองค์การ MSA จัดหาเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสำหรับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ให้กับแผนกรังสีวิทยา ทั้งยังเป็นผู้นำวิธีการการตรวจทางระบบทางเดินอาหาร โดยการทำ Fluoroscopy และการถ่ายภาพรังสีด้วย Spot Film มาใช้ในประเทศไทย พร้อมๆ กับวิธีการตรวจถุงน้ำดีโดยใช้สารทึบแสง

พ.ศ. ๒๕๐๓ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกรังสีสืบต่อจากศาสตราจารย์หลวงพิณพาทย์พิทยาเภท และในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในวิชารังสีวิทยา ปฏิบัติงานตลอดมาจนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๑๑

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงตวันสุรวงศ์ บุนนาค เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างมากในทางวิชาการ ได้พัฒนาแผนกรังสีวิทยาให้มีความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ เครื่องมือแพทย์ และบุคคลากรที่มาดำเนินการเป็นรังสีแพทย์ ท่านเป็นผู้เริ่มงานรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการใช้แร่เรเดียม เป็นผู้ให้จัดทำ Angiography ให้ผู้ป่วยได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งเวชศาสตร์นิวเคลียร์ขึ้น ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาตรฐานโลก

พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และทำงานให้กับสมาคมตลอดมาโดยเป็นประธานแผนกวิชาการ

นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ในด้าน Medical Radiation Physics งานในด้านสาธารณกุศล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการกองบรรเทาทุกข์และอนามัยของสภากาชาดไทย จัดตั้งหน่วยเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เพื่อออกปฏิบัติการในชนบท

พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอม เกล้าวิเศษ และทวีติยาภรณ์ช้างเผือก นับเป็นเกียรติ ประวัติอย่างสูง

หน้า 101

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.