(๑) ๗:ด:1:1:1:1 ธิดาพระยาประภากรวงศ์ (ว่อง บุนนาค) มารดาชื่อ เรียบ (หรือเลียบ บุนนาค) ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๓๙ แรกเกิดสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานชื่อว่า "เสาวภา บุนนาค" ต่อมาภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนให้เป็น "โสภาพรรณ บุนนาค" เมื่อเยาว์วัยได้ไปอยู่กับท่านเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕ เพื่ออบรมมารยาทชาววังในวังหลวงด้วย

คุณหญิงโสภาพรรณได้เข้ารับการศึกษาหลายโรงเรียน ได้แก่โรงเรียนศึกษานารี (ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพราะอยู่ใกล้บ้าน ต่อมาศึกษาที่โรงเรียนราชินีล่าง (สมัยครูญี่ปุ่น สอนอยู่ที่ปากคลองตลาด) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนซางตาครูซคอนแวนด์จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๖ จึงติดตามท่านบิดาซึ่งเป็นราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา (ต่อจากหม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย) ไปศึกษาต่อที่วอชิงตัน ดีซี ได้ประกาศนียบัตรจากโรงเรียน Holten Arm School สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้ไปเรียนที่ Sacred Heart School และเข้าเป็นพยาบาลอาสาสมัคร

คุณหญิงโสภาพรรณสมรสกับพระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ และย้ายครอบครัวมาอยู่กับเจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) ผู้เป็นอาของสามี ที่บริเวณคลองบ้านสมเด็จ วงเวียนเล็ก ธนบุรี ระหว่างที่พระยาโกมารกุลมนตรีเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง ต้องออกตรวจราชการคลังจังหวัดต่างๆ หลายแห่ง คุณหญิงโสภาพรรณได้ติดตามไปดูแลครอบครัวด้วยทุกครั้ง เช่น ที่มณฑลปัตตานีและนครศรีธรรมราช มณฑลราชบุรี มณฑลพายัพ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เป็นต้น

ท่านยังบำเพ็ญกุศลอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น บริจาคทุนแก่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุนการศึกษาให้โรงเรียนราชินีล่างและโรงเรียนศึกษานารี เป็นผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ทำนุบำรุงวัดบุปผาราม วัดประยุรวงศาวาส และวัดอัยยิการาม ฯลฯ บริจาคเงินซื้อเครื่องตรวจหัวใจให้กับโรงพยาบาลโรคทรวงอก เป็นต้น ท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า และถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ อายุ ๘๒ ปี

คุณหญิงโสภาพรรณ กับพระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) มีบุตรธิดา ๑๐ คน บุตรได้แก่ พลตรีชายน้อย ชื่นเมือง วรพัฒน์ มีธิดาชื่อ คุณหญิงโสภร เป็นภรรยา ดร. บุญมา วงศ์สวรรค์ เป็นต้น


(1) ๗:ด:1:1:1:1 บุตรพระยาประภากรวงศ์ (ว่อง บุนนาค) กับคุณหญิงละเมียด (สกุลเดิม บุรณศิริ) เกิด พ.ศ. ๒๔๕๓ สำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กลับมารับราชการตำแหน่งนายช่าง กรมโยธาธิการ และทำงาน ที่โรงไฟฟ้าสามเสน ต่อมาลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัว หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ดำเนินกิจการโรงแรม เปิดบริการโรงแรมที่ทันสมัยแห่งแรกของประเทศไทย คือ โรงแรมทรอคาเดโร ที่หัวมุมถนนสุรวงศ์

นายวิลาศ บุนนาค มีบุตรธิดา ๕ คน ได้แก่ ประภาช (ปีเตอร์) สุขุมา (เพนนี) ลัคนา (พาเมล่า) และวิพัฒน์ (แพทริก) ทั้ง ๔ คนนี้ หม่อมเจ้าหญิงศะศิธรพัฒนวดี (ราชสกุล รัชนี) เป็นมารดา มีบุตร ๑ คน ชื่อ วีระ (ฟิลิป) หม่อมราชวงศ์ประสมจันทรจรูญ (ราชสกุล จันทรทัต) เป็นมารดา


(1) ๗:ด:1:1:1:2 บุตรหลวงชลาไลยไกยกล (ใจ บุนนาค) มารดาชื่อ เคลื่อน รับราชการเป็นอำมาตย์ตรี ปลัดกรมกองการทูต กระทรวงการต่างประเทศ สมรสกับปุ่น มีบุตรธิดา ๘ คน บุตรได้แก่ บรรเจิด ประพนธ์ บุญเจือ และธวัชชัย นับเป็นลำดับชั้นที่ ๘

(4) ๗:ด:1:1:1:2 บุตรหลวงชลาไลยไกยกล (ใจ บุนนาค) มารดาชื่อ ปิ้ม รับราชการเป็นรองอำมาตย์เอก ผู้ช่วยชั้น ๑ ประจำสถานราชทูตสยาม กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สมรส กับหม่อมหลวงปลื้มใจ (สกุลเดิม มาลากุล) มีบุตรธิดา ๔ คน บุตรได้แก่ จักร เจตน์ และจีระ นับเป็นลำดับชั้น ที่ ๘

หน้า 99

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.