(๒) ๖:ท:11:7:3 ธิดาหลวงจรัสการคุรุกรรม (จรัส บุนนาค) มารดาชื่อ ผดุงโฉม ธิดาเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๗๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เข้ารับราชการที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นชั้นเอก ได้ลาออกจากราชการและปฏิบัติงานร่วมกับสามี ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

งานพิเศษที่สำคัญได้แก่ ประธานมูลนิธิแม่บ้านอาสา เป็นกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการอีกหลายองค์การ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และจตุตถจุลจอมเกล้า

คุณหญิงสมรศรี สมรสกับ ดร.อำนวย วีรวรรณ มีบุตรธิดา ๓ คน ได้แก่ รศนาภรณ์ อมรพิมล และ ถกลเกียรติ วีรวรรณ


(๑) ๖:ท:11:8:1 บุตรนายสมมาต บุนนาค มารดาชื่อ ปราณี (สกุลเดิม อติสิงห์) เกิด พ.ศ. ๒๔๘๒ จบการศึกษาได้ปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ปริญญาโทพัฒนบริหาร- ศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ได้ปริญญาโท M.P.A. (Master of Public Administration) จากมหาวิทยาลัย Southern California

พ.ศ. ๒๕๐๔ รับราชการเป็นหัวหน้าแผนก กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจารย์ เอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ ต่อมาเป็นผู้ช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินและดูแลชุมชน ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัย ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและวางแผน และเป็นผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติตาม ลำดับ

พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นรองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ

ผลงานทางด้านวิชาการ บทความเป็นภาษาอังกฤษที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๓๐ ได้แก่ Housing Administration. Housing in Urban Development : Thailand Country Monograph. Rural Housing in Thailand. Housing Finance. Estate Management และ Bangkok Metropolitan and Regional Cities Studies และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เรื่องความต้องการที่อยู่อาศัย ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔)

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย


หน้า 96

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.