(2) ๖:ท:11:4:2 บุตรพระยาประเสนชิตศรีพิไลย (ดัด บุนนาค) กับคุณหญิงทรัพย์ (สกุลเดิม จุลดุลย์) เป็นน้องร่วมบิดามารดากับศาสตราจารย์ ดร. เดือน บุนนาค เกิด พ.ศ. ๒๔๔๙ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบ และสำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์จากประเทศฝรั่งเศส รับราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๐๓ ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จนเกษียณอายุราชการ

นายแพทย์ดุม ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านวัคซีนป้องกันโรคหลายชนิด จนมีผลงานปรากฎ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสังคมเป็นอันมาก หลังจากเกษียณแล้ว ท่านได้อุทิศเวลาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย โดยเป็นแพทย์พิเศษประจำมูลนิธิและเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายให้นักศึกษาแพทย์และพยาบาลหลายสถาบัน

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

นายแพทย์ดุม บุนนาค ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ อายุ ๗๕ ปี(4) ๖:ท:11:4:2 บุตรพระยาประเสนชิตศรีพิลัย (ดัด บุนนาค) กับคุณหญิงแจ่ม (สกุลเดิม จุลดุลย์) เกิด พ.ศ. ๒๔๕๘ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ และไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ สาขาวิชากสิกรรม ขณะที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๔ ถูกส่งตัวกลับประเทศไทย เนื่องจากเกิดสงคราม เอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ ๒)

พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒ ได้ไปศึกษาปริญญาตรีต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐยูท่าห์ (UTAH) สหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญาตรี (B.S.C.) วิชากสิกรรม พ.ศ. ๒๔๙๙ รับราชการทหารเรือว่าที่นาวาโท และดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองอากาศเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา ต่อมาได้ศึกษาเพิ่มเติมวิชาทหารรุ่นที่ ๒ ที่สำนักกองการฝึกทหารใหม่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ

พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับยศสัญญาบัตร นาวาโท ได้ไปศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติม และศึกษาวิชาอุตุนิยมวิทยา ณ มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และได้ฝึกงานเกี่ยวกัยอุตุเกษตร ณ ประเทศอินเดียอีกด้วย

พ.ศ. ๒๕๐๖ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองอากาศเกษตร จังหวัดสงขลา

พ.ศ. ๒๕๑๐ โอนสังกัดจากกรมอุตุนิยมวิทยา ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ชั้นพิเศษเป็นรองศาสตราจารย์ ในวิชาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๔ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในวิชาส่งเสริม การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานราชการพิเศษที่สำคัญได้แก่ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการ อุตุนิยมวิทยาการเกษตรสมัยที่ ๓ ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๕ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย
และเหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ ๙

ศาสตราจารย์ นาวาโท ดวน บุนนาคถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ อายุ ๗๘ ปี
(4) ๖:ท:11:4:3 บุตรนาวาเอก พระยาอรสุมพลาธิบาล (เด่น บุนนาค) มารดาชื่อ แอบ เกิด พ.ศ. ๒๔๖๕ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๘๘ รับราชการเป็นนายช่างผู้ช่วยตรีแผนกสำรวจธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา ต่อมาเป็นนายช่างตรี หัวหน้าแผนกสำรวจธรณีวิทยา ระหว่างที่รับราชการ ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม ๒ ปี ที่มหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา กลับมาปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นหัวหน้าแผนก แผนกเศรษฐธรณีวิทยา

พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นนายช่างเอก ต่อมาเป็นนักธรณีวิทยาเอก ผู้อำนวยการกอง กองรังวัด ผู้อำนวยการ กอง (นักธรณีวิทยา ๘) กองเศรษฐธรณีวิทยา

พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นรองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกรับราชการบำนาญ

งานราชการพิเศษที่สำคัญได้แก่ เป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมประชุมการพัฒนาทรัพยากรน้ำมันแห่งอาเซีย และตะวันออกไกล ณ กรุงเดลฮี ประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นเจ้าหน้าที่ในคณะสำรวจและสายสำรวจ เพื่อดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดินตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับทุนองค์การสหประชาชาติ เพื่อศึกษาและดูงานเกี่ยวกับ Pilot Course on Aerial Survey Techniques and Equipment for E.C.A.F.E. Countries ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เข้าอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติรุ่นที่ ๑๔ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมที่ ESCAP ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศหลายครั้ง ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เป็นต้น

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญจักรพรรดิมาลา และเหรียญบรมราชาภิเษก ถึงอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ อายุ ๗๐ ปี


หน้า 94

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.