(1) ๖:ด:15:1:1 บุตรหลวงพินิตพาหนะเวทย์ (พิง) มารดาชื่อ ทองอยู่ (สกุลเดิม ลิมปิทีป) เกิด พ.ศ. ๒๔๘๐ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รับราชการในกรมตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบัน) ตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ ผู้บังคับการตำรวจภูธร ๑๒ ผู้บัญชาการศึกษา ผู้ช่วยอธิบดีตำรวจ และรองอธิบดีกรมตำรวจ ฝ่ายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ตามลำดับ ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฏ และเหรียญจักรพรรดิมาลา พลตำรวจเอกสล้าง มีบุตรกับภรรยาชื่อ สุพรรณวดี (สกุลเดิม ชุมดวง) ๓ คน ได้แก่ วันจักร พลจักร และเหมจักร นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗


(๓) ๖:ด:15:1:1 ธิดาหลวงพินิตพาหนะเวทย์ (พิง บุนนาค) มารดาชื่อทองอยู่ (สกุลเดิม ลิมปิทีป) เกิด พ.ศ. ๒๔๘๔ ที่จังหวัดสมุทรสาคร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต และอักษรศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๐๗ รับราชการที่กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โอนมารับราชการที่กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง โดยได้รับตำแหน่งสำคัญตามลำดับ ดังนี้ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองการสามิต เลขานุการกรม ผู้อำนวยการ กองคลัง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ (ระดับ ๙) และรองอธิบดีกรมสรรพสามิต

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิต ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ให้เป็น "นักบริหารงานบุคคลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๗" อีกด้วย

ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง รุ่นที่ ๒๐ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๑ กรมบัญชีกลาง กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะรุ่นที่ ๔ กรมสรรพากร พัฒนาผู้บริหารกระทรวงการคลัง MINI MBA รุ่นที่ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๒๒ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ไปศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สุรา และยาสูบ ณ ประเทศฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี และสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการในคณะกรรมการโรงงานไพ่ กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการจำหน่ายโรงงานสุราบางยี่ขันแห่งที่ ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฏไทย ประถมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญจักรพรรดิมาลา และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒(1) ๖:ท:9:3:3 บุตรนายแป๊ะ บุนนาค สายเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ บุนนาค) สมรสกับ เจริญ (สกุลเดิม ติปะยานนท์) มีบุตรธิดา ๙ คน บุตรได้แก่ สมาน สมัย สามารถ ประพาส บำรุง และรัตนะ นับเป็นลำดับชั้น ที่ ๗


หน้า 86
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.