(1) ๖:ด:14:14:1 บุตรเจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี (อาคม บุนนาค มีนามเดิมว่า อั้น) มารดาชื่อ นลินี (นามเดิมว่า แนม) ธิดาพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ บ้านของท่านเจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕ ถนนสุโขทัย กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุได้ ๑ เดือน เจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี ได้ยกนายอาณัติให้กับเจ้าจอมแสในรัชกาลที่ ๕ ผู้เป็นอาของเจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี ไปอุปการะเลี้ยงดู เมื่อถึงวัยศึกษาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล แผนกภาษาอังกฤษ ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ บิดาได้นำนายอาณัติเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี (ขณะดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์) อยู่เสมอ เป็นที่ทรงพระเมตตา ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษาแก่นายอาณัติ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

นายอาณัติ มีความสนใจในเรื่องกล้องและการถ่ายภาพเป็นพิเศษ โดยมีโอกาสเริ่ม "เล่นกล้อง" ครั้งแรกจากกล้องถ่ายรูปของท่านเจ้าจอมแส ในรัชกาลที่ ๕ ได้ฝึกฝนหาความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ด้วยตนเองมาตลอด

เข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๔๘๕ ตำแหน่งเสมียนสำนักราชเลขาธิการ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัตประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ บิดาได้นำนายอาณัติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท นายอาณัติได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ (รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙) ซึ่งได้ถ่ายไว้ระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นที่พอพระราชหฤทัย ในขณะนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงสนพระทัยในเรื่องกล้องและการถ่ายภาพ จึงโปรดเกล้าฯ ให้นายอาณัติ ตามเสด็จฯ ไปถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆ เช่น ในวัด พระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น

พ.ศ. ๒๔๘๙ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอาณัติ บุนนาค เป็นช่างภาพประจำพระองค์เป็นคนแรก (ปรากฏตามพระราชหัตถเลขา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙) ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นต้นมา พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนมารับราชการที่สำนักพระราชวัง ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ช่างภาพประจำพระองค์และหัวหน้าส่วนช่างภาพส่วนพระองค์ เป็นเวลา ๔๑ ปี จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอาณัติ บุนนาค และครอบครัว เข้ามาพักอยู่ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เป็นครอบครัวแรก ครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ครั้งทรงดำรงพระยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ) ได้เสด็จฯ มาเล่นกับนายศุภกร บุตรชายของนายอาณัติ ที่บ้านพัก (บริเวณศาลาดุสิดาลัยปัจจุบัน) ขณะนั้นฝนตก ทอดพระเนตรเห็นบ้านหลังคารั่ว จึงทรงนำความไปกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกบ้านหลังใหม่ พระราชทานนายอาณัติ บุนนาคและครอบครัว อยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

นายอาณัติ สมรสกับนางสาวดารา เดอ เยซูซ์ บุตรี นายเบญจะ และนางหวล (สกุลเดิม ทวีศรี) เดอ เยซูซ์ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และท่านเจ้าจอมมารดาอ่อน ทรงประกอบพิธีสมรสประทานให้ ณ ตำหนักบุหงา สวนปาริจฉัตก์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ มีบุตรธิดา ๒ คน ได้แก่ ศุภกร และอรนิตย์

นายศุภกร บุตรนายอาณัติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานทุนการศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนสำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ แผนกช่างภาพ ส่วนนางสาวอรนิตย์ บุนนาค (ปัจจุบันนางอรนิตย์ ปุตระเศรณี) บุตรี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ เข้าเรียนร่วมชั้นกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ที่พระที่นั่งอุดรภาค จนสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดา และยังได้พระราชทาน พระบรมราชูปถัมภ์ ให้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนสำเร็จปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต และเนติบัณฑิตไทยที่สำนักอบรม - ศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนี้หลานปู่และหลานตาของนายอาณัติ ยังได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเรียนในโรงเรียนจิตรลดาอีกด้วย

ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอาณัติ ไปดูงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ณ สหรัฐอเมริกา และยุโรป ระยะหนึ่ง

ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่นั้น นายอาณัติ ได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อบันทึกภาพพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ ทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนโอกาสที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรตามท้องถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ ในระยะหลังสุขภาพไม่สมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้นายอาณัติ ไม่ต้องตามเสด็จฯ ในเวลาเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร

นายอาณัติ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย (เป็นกรณีพิเศษ) ตติยจุลจอม เกล้าวิเศษ ตริตาภรณ์ช้างเผือก เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๓ และเหรียญจักรพรรดิมาลา

นายอาณัติ บุนนาค ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๒๗ อายุ ๖๐ ปี

หน้า 85
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.