(2) ๖:ด:12:3:3 บุตรนาวาตรีหลวงพร้อมพลากร (พร้อม บุนนาค) กับนางเข้ม (สกุลเดิม ขจรพันธ์) นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖ สายพระยาอุไทยธรรม (จีน บุนนาค) พลเรือตรีพอสม เกิด พ.ศ. ๒๔๖๐ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคา และไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้ปริญญาตรี วิศวกรรมช่างกลจาก King's College of Technology เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ต่อมาได้เป็นนักเรียนทุนกองทัพเรือไปเรียนต่อที่ Osaka Imperial University แผนกวิศวกรรมช่างกล ที่ประเทศญี่ปุ่น สำเร็จหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาโท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ หลังจากฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นระยะหนึ่ง ได้กลับมาประเทศไทย เข้ารับราชการที่กรมอู่ทหารเรือ

ตำแหน่งราชการที่สำคัญได้แก่ หัวหน้าฝ่ายกลจักร กองแผนการช่างกรมอู่ทหารเรือ

ต่อมาเป็นรองเจ้ากรมโรงงาน กรมอู่ทหารเรือ และผู้ชำนาญการกองทัพเรือ ได้รับพระราชทานยศนายพลเรือตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔

ในการปฏิบัติราชการพิเศษ พลเรือตรีพอสม ได้เป็นกรรมการไปกำกับดูแลการจัดหาเครื่องมือกลที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ได้เป็นผู้แทนไปประชุม SEATO เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมที่ประเทศปากีสถาน พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ไปดูงานกิจการอู่เรือ ที่บริษัท Jurong Shipyard Limited ที่ประเทศสิงคโปร์

พลเรือตรีพอสม บุนนาค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา เป็นต้น

ท่านได้สมรสกับ เล็ก (สกุลเดิม วนันตระ) มีบุตรธิดา ๒ คน ได้แก่ ภณิทธิ์ และพิชิตพล มีธิดาชื่อ พิจิตรลักษณ์ และภัตร์สุมน

นาวาเอก (พิเศษ) สมารมภ์ บุนนาค


ในวัยเด็กกับหลวงอุชุงคดี (ทวน บุนนาค)
บิดา ท่านนึก มารดา และพ.ต.อ.ทำเนียบ พี่ชาย

(2) ๖:ด:14:1:3 บุตรหลวงอุชุงคดี (ทวน บุนนาค) มารดาชื่อ นึก (สกุลเดิม ไกรฤกษ์) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๗ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ได้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทร.) แขนงวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เกียรตินิยม (ชั้นโท) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้รับปริญญาบัตรวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ และต่อเรือชั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘

รับราชการตำแหน่งช่างต่อเรือ สารวัตรช่างกรมอู่ทหารเรือ เป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบการต่อเรือ และวิศวกรรมเครื่องกลเรือกองแผนการช่าง ได้ดำเนินการออกแบบอำนวยการสร้างและต่อเรือหลายลำ เป็นเรือของกองทัพเรือ ๒ ลำ ต่อมาเป็นหัวหน้าโครงการฝ่ายไทย ในการก่อตั้งศูนย์ฝึกการต่อเรือที่จังหวัดหนองคายร่วมกับสหราช อาณาจักรอังกฤษ ภายใต้การอำนวยการของโครงการแม่น้ำโขง เป็นอาจารย์วิศวกรรมเครื่องกลเรือ โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายช่างกลชั้นสูงกองทัพเรือ

ในส่วนราชการพิเศษ ได้เป็นกรรมการและผู้ก่อตั้งกองเรือขุดแร่ดีบุกในทะเล ขององค์การเหมืองแร่ในทะเล กรรมการเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม และกรรมการสถาบันพาณิชย์นาวี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับยศ นาวาเอก (พิเศษ) ต่อมา ลาออกจากราชการเพื่อไปทำงานกับองค์การระหว่างประเทศ ศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา

นาวาเอก (พิเศษ) สมารมภ์ บุนนาค สมรสกับ พริ้มพราย (สกุลเดิม ไกรฤกษ์ หลานยายพระนมร่ำ) มีบุตรธิดา ๔ คน ธิดาได้แก่ ปรียวรรณ พรรณพิมล กรกมล มีบุตร ๑ คน ชื่อ กลวิตร นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗
(1) ๖:ด:14:5:3 บุตรพระพิศาลสุริยศักดิ์ (เทิน) มารดาชื่อ ผัน (สกุลเดิม สินธุสาร) ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ สมรสกับท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์ (สกุลเดิม สนิทวงศ์) ท.จ.ว. มีบุตรได้แก่ พลตรีกรีเมศร์ และ พันโทสุรธัช


หน้า 84

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.