(4) ๖:ด:9:2:1 บุตรพลโทพระยาสีหราชเดโชชัย (สวาสดิ์ บุนนาค) และคุณหญิงสุนีย์สาย (สกุลเดิม อมาตยกุล) ธิดาพระพิเทศพิสัย เกิด พ.ศ. ๒๔๗๑ สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารม้ายานเกราะ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ตำแหน่งอาจารย์แผนกวิชายานยนต์ กองการศึกษาโรงเรียนยานเกราะ ศูนย์การทหารม้า เมื่อเข้ารับราชการแล้ว ได้เข้าศึกษาเพิ่มเติมที่โรงเรียนทหารม้ายานเกราะ กองทัพบก สหรัฐฯ โรงเรียนยานเกราะหลักสูตรทหารม้ายานเกราะชั้นนายพัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ ๔๒ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ ๒๕

ตำแหน่งราชการที่สำคัญ ได้แก่ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยุทธการ กองทัพภาคที่ ๒ หัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองพลที่ ๓ รองเสนาธิการกองพลที่ ๓ หัวหน้ากองข่าวกองทัพภาคที่ ๒ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกขอนแก่น รองผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลโทสีหเดช ได้รับพระราชทานยศพลโท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐


ในการปฏิบัติราชการพิเศษ พลโทสีหเดช บุนนาค เป็นราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ ปฏิบัติราชการเคลื่อนย้ายทหารจีนชาติ ปฏิบัติราชการสงครามเวียดนามในกองบัญชาการกองกำลังทหารไทยใน สาธารณรัฐเวียดนามผลัดที่ ๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญชัยสมรภูมิ (เวียดนาม) และเหรียญจักรมาลา เป็นต้น

พลโทสีหเดช บุนนาค สมรสกับธนภรณ์ (สกุลเดิม ศิริโสภณ) มีบุตรธิดา ได้แก่ จิตติเดช สีหพจน์ สีหศักดิ์ สีหนาถ นวเดช นงสุดา และนงสมร


คุณสุพัณณา อมันตกุล (พี่สาว), พลโทพระยาสีหราชเดโชชัย
และพลโทสีหเดช บุนนาค
(5) ๖:ด:9:2:1 บุตรพลโทพระยาสีหราชเดโชชัย (สวาสดิ์ บุนนาค) และคุณหญิงสุนีย์สาย (สกุลเดิม อมาตยกุล) เกิด พ.ศ. ๒๔๗๖ มีชื่อเดิมว่า "พัฒนเดช" สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยสำรองทหารบก รุ่นที่ ๘ เหล่าทหารช่าง โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๕๔

พ.ศ. ๒๔๙๙ รับราชการในกรมตำรวจ เป็นรองผู้บังคับหมวด ต่อมาเป็นผู้บังคับหมวด ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๐๘ ทำงานประจำฝ่ายอำนวยการ การข่าว กองบัญชาการตำรวจภูธรฝ่ายชายแดน ต่อมาเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ การข่าว กองกำกับตำรวจชายแดน เขต ๕ และเป็นผู้บังคับกองร้อยตำรวจชายแดนที่ ๓ กองกำกับการตำรวจชายแดนเขต ๕ ใน พ.ศ. ๒๕๑๓

พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๘ เป็นรองผู้กำกับการตำรวจชายแดนเขต ๕ แล้วเป็นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค ๓ และผู้กำกับการตำรวจตระเวณชายแดนเขต ๕ ตามลำดับ

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ เป็นผู้กำกับการ ๒ ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นผู้บังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค ๓ และเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ใน พ.ศ. ๒๕๓๕

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฏไทย และใน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงมหาดไทย เนื่องในผลงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่น

พลตำรวจตรีวัฒนา บุนนาค สมรสกับ ภาพร (สกุลเดิม นนท์คำ) มีบุตรชื่อ วสันต์ และพงษ์สีห์ มีธิดา ชื่อ จิตชญา และรสสุคนธ์

(3) ๖:ด:9:8:4 บุตรพันตำรวจเอกพระราชญาติรักษา (ประกอบ) มารดาชื่อ ปิ่น (สกุลเดิม สรวงสมบูรณ์) เกิด พ.ศ. ๒๔๗๒ สำเร็จการศึกษาได้รัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบได้ทุนฟูลไบรท์ ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ได้ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ มลรัฐโคโลราโด เข้ารับราชการในกรมตำรวจ ยศร้อยตำรวจโท ได้เลื่อนตำแหน่งและยศตามลำดับ พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นนายตำรวจราชสำนักเวร และได้ศึกษาต่อจบวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๒๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นเลขานุการกรมตำรวจ ได้รับพระราชทานยศพลตำรวจตรี ตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับพระราชทานสัญญาบัตรยศพลตำรวจโท พ.ศ. ๒๕๓๙ ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฏไทย เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๓ และเหรียญราชการชายแดน

พลตำรวจโทประจักรา บุนนาค สมรสกับ แพทย์หญิงอนงค์ (สกุลเดิม โอสถานันท์) มีบุตรธิดา ๓ คน บุตรได้แก่ ธีรภัทร และอนุตรา มีธิดาชื่อ สุชาดา

 


หน้า 83

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.