(1) ๖:ด:6:1:5 บุตรพระยาวิสุทธิราชรังสรรค์ (ใหญ่) มารดาชื่อ จำรัส รับราชการเป็นมหาดเล็กวิเศษ ปลัดกรมพระอัศวราช กระทรวงวัง สมรสกับ เคลิ้ม มีบุตรชื่อ ชลอ และธิดาชื่อ แฉล้ม นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗
(1) ๖:ด:8:4:3 บุตรพันตรีหลวงราชานุรักษ์ (เทิด บุนนาค) กับนางทิพย์ (สกุลเดิม สงวนชาติ) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๙ สำเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ และ London School of Economics มหาวิทยาลัยลอนดอน

พ.ศ. ๒๔๔๑ - ๒๔๙๖ รับราชการองค์การข้าว กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๓๐ เป็นเลขาธิการ รองประธาน แล้วเป็นผู้อำนวยการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๓๑ - ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และเป็นนายกสมาคมนิยมไทย เป็นผู้ก่อการและกรรมการมูลนิธิผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และกรรมการในสถาบันเอกชนหลายแห่ง

พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี ให้แก่ประเทศ จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย และทวิติยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

สมรสกับนางริต้า (สกุลเดิม เดอ เยซูซ์) มีบุตรธิดา ได้แก่ ดร.ฉัตรชัย วไลพร เอมออร และฐิติพันธ์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๗

 

(2) ๖:ด:9:2:1 บุตรพลโทพระยาสีหราชเดโชชัย (สวาสดิ์ บุนนาค) และคุณหญิงสุนีย์สาย (สกุลเดิม อมาตยกุล) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๒ มีชื่อเดิมว่า "วัฒนเพิ่ม" สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก รับราชการในกรมตำรวจ ตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ คือ รองจเรกรมตำรวจ

พลตำรวจตรีโชติพัฒน์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ มีภรรยาชื่อ ยวเรศ(3) ๖:ด:9:2:1 บุตรพลโทพระยาสีหราชเดโชชัย (สวาสดิ์ บุนนาค) และ คุณหญิงสุนีย์สาย (สกุลเดิม อมาตยกุล) เกิด พ.ศ. ๒๔๖๗ มีชื่อเดิมว่า "บรรสมสุข" สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ตำแหน่งผู้บังคับหมวด กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๓ เมื่อเข้ารับราชการแล้ว พลตรีเผด็จ ได้เข้าศึกษาเพิ่มเติมที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๓๘ และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ

ตำแหน่งราชการที่สำคัญได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็ก กองพันทหารราบที่ ๑ กองผสมที่ ๒๑ อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หัวหน้ากองการภาษาต่างประเทศ กรมข่าวทหาร หัวหน้ากองรักษาความปลอดภัย กรมข่าวทหาร และรองเจ้ากรมศึกษาวิจัย ได้รับพระราชทานยศพลตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗

งานในส่วนราชการพิเศษ ได้แก่ เดินทางไปปฏิบัติราชการสงคราม ณ ประเทศเกาหลี เป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมในการประชุม คณะที่ปรึกษาการทหาร สปอ. ครั้งที่ ๓๕ และราชองครักษ์เวร ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก เหรียญชัยสมรภูมิ (เกาหลี) เหรียญชัยสมรภูมิ (เอเซีย บูรพา) และเหรียญจักรมาลา เป็นต้น

พลตรีเผด็จ บุนนาค สมรสกับบุญชู (สกุลเดิม โพธิสุข) มีบุตร ๑ คน ชื่อ เชิดชาย บุนนาคนับเป็นลำดับชั้นที่ ๗หน้า 82

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.