(1) ๖:ด:1:1:1 บุตรพระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย) กับคุณหญิงพลอย (สกุลเดิม นครานนท์) รับราชการในรัชกาลที่ ๕ ได้รับพระราชทานยศเป็นมหาอำมาตย์ตรี ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตสยามประจำประเทศอังกฤษ และประเทศเบลเยี่ยม พระยาประภากรวงศ์ (ว่อง) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยา ภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ท่านมีบุตรธิดา ๘ คน บุตรได้แก่ วิลาศ และนายแพทย์สรวง มีธิดาชื่อคุณหญิงโสภาพรรณ เป็นภรรยา พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) ธิดาชื่อ ฉวี เป็นภรรยาหลวง ไกรฤกษ์ราชเสวี(2) ๖:ด:1:1:1 บุตรพระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย) กับคุณหญิงพลอย (สกุลเดิม นครานนท์)

เป็นน้องร่วมบิดามารดากับพระยาประภากรวงศ์ (ว่อง บุนนาค) รับราชการในกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์โท หลวงชลาไลยไกยกล (ใจ บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๒๒ คน บุตรได้แก่ หลวงวิศาลพจนกิจ (เจือ) หลวงไพรัชพากย์ภักดี (จริง) จิตร แจ่ม สม และประพนธ์ เป็นต้น มีธิดาชื่อ เจือง เป็นภรรยาเกตุ สุวรรณทัต และธิดาชื่อ ช้องนาง เป็นภรรยาพันเอกฉลอง พลินสุต เป็นต้น(3) ๖:ด:1:1:1 บุตรพระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย) มารดาชื่อ ชื่น เกิด พ.ศ. ๒๔๒๓ เริ่มการศึกษาที่โรงเรียนวัดพิชยญาติการาม และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พ.ศ. ๒๔๓๙ สอบได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เข้าเรียนที่โรงเรียนคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน สำเร็จวิชา (Civil Engineering) วิศวกรรมโยธา ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗

เข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่าง กรมคลอง กระทรวงเกษตราธิการอยู่ ๕ ปี ย้ายไปเป็นนายช่างรถไฟ หลวงสายใต้ กรมรถไฟ กระทรวงโยธาธิการ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๕๒

การย้ายสังกัดคราวนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชหัตถเลขาถึงเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ ดังปรากฏในสำเนาต่อไปนี้.-

(สำเนา)

ที่ ๓/๑๗๐
           วันที่ ๒๗ เมษายน รัตโกสินทรศก ๑๒๘

ถึง กรมหลวงนเรศวรฤทธิ์
           ด้วยนายชิน ซึ่งรับราชการอยู่ในกรมคลอง เป็นผู้ได้ร่ำเรียนในการ ซิวิลอินยิเนียร์ เวลานี้กรมรถไฟ ต้องการอินยิเนียร์ไทยไว้รับราชการ ให้เธอคิดอ่านรับตัวนายชินไปหาตำแหน่ง ให้ทำราชการในกรมรถไฟ จะเป็นประโยชน์แก่แผ่นดิน(พระปรมาภิธัย) สยามินทร์

นายชินได้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินจริงตามพระราชดำรัส ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงนิพัทธ์กุลพงศ์ แล้วเลื่อนขึ้นเป็นพระ และเป็นพระยา ในนามเดิม เป็นเครื่องหมายแห่งความดีความชอบที่ได้กระทำในกรมรถไฟนี้

พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรมมหาวิทยาลัย กระทรวงธรรมการ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เป็นหัวหน้าแผนก ๔ กรมยุทธโยธาทหารเรือ และผู้บังคับการ กองช่างนวกรรม กรมยุทธโยธาทหารเรือ กระทรวงทหารเรือ

พระยานิพัทธ์กุลพงศ์ (ชิน บุนนาค) ได้ออกรับพระราชทานบำนาญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก เหรียญดุษฎีมาลา และเข็มศิลปวิทยา

หลังจากออกจากราชการแล้ว ได้ไปทำไร่ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และได้ถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ อายุ ๖๐ ปี

พระยานิพัทธ์กุลพงศ์ (ชิน บุนนาค) มีบุตรธิดา ๗ คน บุตรที่เกิดกับคุณหญิงเปลื้อง ได้แก่ ชับ และโชน มีธิดาชื่อ เปรียบ และหม่อมปริม ในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภานุพันธ์ยุคล มีบุตรธิดาที่เกิดกับคุณหญิงเทียบ (ธิดานายจ่าง บุนนาค) ได้แก่ ชินเล็ก และกุลพันธ์ มีธิดาชื่อ สารี เป็นภรรยาอัชฌา ฉัตรกุล ณ อยุธยา


(4) ๖:ด:1:1:1 บุตรพระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย) มารดาชื่อ ชื่น เป็นน้องร่วมบิดามารดากับพระยานิพัทธ์กุลพงศ์ (ชิน บุนนาค) รับราชการเป็นนายร้อยเอก กรมจเร ทหารม้า


หน้า 69

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.