(1) ๕:ท:15:3 บุตรหลวงสวัสดิโกษา (ชม) มารดาชื่อ ผิว เกิด พ.ศ. ๒๔๒๖ เมื่อเยาว์วัยได้เรียน และเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนไรเฟล อินสติตูชัน เข้ารับราชการเป็นพนักงานเก็บ หอพระสมุดวชิรญาณ ต่อมาเป็นผู้ช่วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์โท พันภาณุราช ผู้รั้งเสมียนตรากระทรวงมหาดไทย และเป็นปลัดกรมสำรวจ ปลัดกรมบัญชี ตามลำดับ

พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็นรองอำมาตย์เอก หลวงบริหารหิรัญราช และเป็นพระบริหารหิรัญราช ปลัดมณฑลราชบุรี พ.ศ. ๒๔๖๗ ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ์ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

พ.ศ. ๒๔๗๒ ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มียศเป็นอำมาตย์เอก อยู่ในราชการจนถึงอนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัตตุถาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรพรรดิมาลา

พระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (ทนง บุนนาค) สมรสกับคุณหญิงเลื่อม ธิดาคุณเลี่ยม บุนนาค บุตรพระยานานาพิธภาษี (โต บุนนาค) มีบุตรธิดา ๑๓ คน บุตรได้แก่ ถวิล ศิริ ธนู ธนิต ถนัดพลอากาศตรีทวีป ธนะ ทนุ และศักดิ์ประสิทธิ์ มีบุตรที่เกิดกับภรรยาชื่อ ถนอม ได้แก่ วีรศักดิ์ และชะลอ
(2) ๕:ท:15:3 บุตรหลวงสวัสดิโกษา (ชม) มารดาชื่อ จีบ สมรสกับ จวง มีบุตรชื่อ ดำริห์ และ ดนัย(3) ๕:ท:15:3 บุตรหลวงสวัสดิโกษา (ชม) มารดาชื่อ จีบ เป็นน้องชายหลวงอุปกรณ์ดิฐกรรม (พูน บุนนาค) รับราชการเป็นล่ามฝรั่ง ศาลโปรีสสภาที่ ๑ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นรองอำมาตย์ตรี ขุนอินทรวิจารณ์ มีบุตรธิดา ๙ คน บุตรได้แก่ มณฑล ฤทัย พันเอกบรรเทิง ธำรง และนาวาอากาศเอกธเรศวร์(4) ๕:ท:15:3 บุตรหลวงสวัสดิโกษา (ชม) มารดาชื่อ ทรัพย์ (สกุลเดิม ศรีเพ็ญ) เกิด พ.ศ. ๒๔๓๗ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก รับราชการเป็นนายทหารเหล่าทหารปืนใหญ่ และได้รับพระราชทานยศร้อยตรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ ต่อมาเป็นปลัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกลพบุรี เจ้ากรม ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ผู้บัญชาการกองพลที่ ๓ แม่ทัพกองทัพที่ ๒ และผู้บัญชาการภาคทหารบกที่ ๒ แม่ทัพกองทัพภาคที่ ๓ และผู้บัญชาการภาคทหารบก ที่ ๓ ตามลำดับ

ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสวัสดิ์สรยุทธ ถือศักดินา ๘๐๐ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ และได้รับพระราชทานยศพลเอก เมื่อ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

พลเอกหลวงสวัสดิ์สรยุทธ (ดล บุนนาค) ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติราชการพิเศษ ดังนี้ เป็นราชองครักษ์เวร ราชองครักษ์พิเศษ นายทหารพิเศษประจำกรมปืนใหญ่ ที่ ๑ รักษาพระองค์

พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครั้งแรก และใน พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครั้งที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๐๐)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สำคัญที่ท่านได้รับพระราชทานได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ และเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๓ ท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ อายุ ๗๕ ปี

พลเอกหลวงสวัสดิสรยุทธ (ดล บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๑๑ คน บุตรได้แก่ นาวาเอกสมหมาย อุดม เล็ก และสุรพล ธิดาชื่อ คุณหญิงวรรณะ เป็นภรรยาพลเอกพิสิฏฐ์ ฉายเหมือนวงศ์ ธิดาชื่อ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ฉวี เป็นภรรยาพันตำรวจเอกตรึก บุนนาค บุตรพระนานาพิธภาษี (ตรา บุนนาค) ธิดาชื่อ ยุพา เป็นภรรยานายแพทย์สุจินต์ แววหงษ์ เป็นต้น(2) ๕:ท:15:5 บุตรหลวงพิพิธภักดี (ชู) มารดาชื่อ เทียบ รับราชการเป็นนายร้อยเอก อาจารย์วิชาทหาร ประจำกรมยุทธศึกษาทหารบก สมรสกับเสนาะ มีบุตร ๒ คน ได้แก่ ชัพน์ และไชยะสาร นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖(1) ๕:ท:15:6 บุตรนายเลี่ยม บุนนาค มารดาชื่อ หลิน นายเลี่ยม เป็นบุตรคนที่ ๖ ของพระยานานาพิธภาษี (โต บุนนาค) กับคุณหญิงจันทร์ เป็นน้องชายร่วมบิดามารดากับหลวงพิพิธภักดี (ชู บุนนาค) ขุนอนุวัติสุรทัณฑ์ (เพิ่ม) สมรสกับ ขาว บุนนาค มีธิดาชื่อ อัมพร มีบุตรชื่อ อนุวัตร และรำพัน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖(1) ๕:ท:15:9 บุตรนายจิตร บุนนาค มารดาชื่อ เสงี่ยม นายจิตร บุนนาคเป็นบุตรคนที่ ๙ ของพระยานานาพิธภาษี (โต บุนนาค) กับคุณหญิงจันทร์ เป็นน้องชายร่วมบิดามารดากับหลวงพิพิธภักดี (ชู บุนนาค) หลวงเสนานิติการ (ยง บุนนาค) สมรสกับอาภรณ์ มีบุตรชื่อ สมภพ และธิดาชื่อสมพิศ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖


หน้า 68

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.