(1) ๕:ท:11:7 บุตรนายราชจินดา (อรุณ) กับหม่อมหลวงแฉล้ม (สกุลเดิม อิศรางกูร) รับราชการเป็นผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม สมรสกับผ่องศรี ธิดาขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) เนติบัณฑิตอังกฤษ คนแรกของประเทศไทย มีบุตรธิดา ๓ คน บุตรชื่อ จิรายุวัต และศาสตราจารย์มารุต ธิดาชื่อ ลาลีวัณย์ เป็นภรรยานายสำเนา เศรษฐบุตร(2) ๕:ท:11:7 บุตรนายราชจินดา (อรุณ) กับหม่อมหลวงแฉล้ม (สกุลเดิม อิศรางกูร) ขุนสิทธิเศรษฐกรรม (สิทธิ) มีบุตรธิดารวม ๑๗ คน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖ บุตรได้แก่ พันตำรวจเอกชัยโรจน์ พลเรือโทสุจิตต์ เรือเอกจุลสันต์ อุดม และทนงศักดิ์ เป็นต้น มีธิดาชื่อ แพทย์หญิงเกยูรวดี เป็นภรรยาจิรายุวัต บุนนาค ธิดาชื่อ สุดาดวง เป็นภรรยา ภิม รจนานนท์(3) ๕:ท:11:7 บุตรบุตรนายราชจินดา (อรุณ) กับหม่อมหลวงแฉล้ม (สกุลเดิม อิศรางกูร) เกิด พ.ศ. ๒๔๔๕ จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ รับราชการเป็นครูในกระทรวงศึกษาธิการ และต่อมาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเกษียณอายุราชการได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงจรัสการคุรุกรรมในรัชกาลที่ ๗ นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ สมรสกับ ผดุงโฉม ธิดาเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) กับผิว (สกุลเดิม อาคมทน) มีธิดา ๒ คน ได้แก่ แพทย์หญิงจรินทร และคุณหญิงสมรศรี เป็นภรรยา ดร. อำนวย วีรวรรณ(1) ๕:ท:11:8 บุตรนายสุริยาวุธ (สังข์ บุนนาค) มารดาชื่อ แม้น (สกุลเดิม สตงค์คุณ) เกิด พ.ศ. ๒๔๕๘ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๓ คน คือ นางสมานเมธีนฤปกร (สมาน บุนนาค) เป็นภรรยาหลวงเมธีนฤปกร (สดวก บุนนาค) นายสมมาต และสมัยสินี เป็นภรรยานายปานจิต เอนกวณิช

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้ารับราชการในกรมไปรษณีย์โทรเลข เนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์จึงลาออกจากราชการมาประกอบการค้าส่วนตัว จนกระทั่งถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ อายุ ๔๒ ปี

นายสมมาต ได้สมรสกับ ปราณี (สกุลเดิม อติสิงห์) ธิดาขุนอุสาหราชการ มีธิดา ๑ คน ชื่อ ชัชสรี เป็นรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ


(2) ๕:ท:15:2 บุตรพระนานาพิธภาษี (ชื่น) มารดาชื่อ ชื่น ธิดาพระยาวิสูตรโกษา (ทองอิน สิริวิสูตร) เกิด พ.ศ. ๒๔๒๔ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ พ.ศ. ๒๔๕๑ เข้ารับราชการเป็นเสมียนฝรั่ง ในกองรายงาน กรมศุลกากร มีหน้าที่การงานเกี่ยวกับชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ (กองรายงาน ในปัจจุบันเป็นกองสถิติ) พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานกองตีราคา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนชำนาญอักษร และเป็นหลวงชำนาญคณิตผล มียศเป็นอำมาตย์ตรี แล้วเป็นอำมาตย์โท ตามลำดับ

พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระนานาพิธภาษี ตำแหน่งเจ้าพนักงานตีราคา กองภาษีขาเข้าและขาออก แผนกภายใน กรมศุลกากร ถือกันว่าเป็นตำแหน่งที่ทางราชการไว้วางใจ พระนานาพิธภาษี (ตรา บุนนาค) รับราชการอยู่ในตำแหน่งกองตีราคามาหลายปี จนเข้าวัยชราจึงได้ลาออกจากราชการ ได้รับการยกย่องในบรรดาพวกพ่อค้าจีนว่า เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเที่ยงตรงในหน้าที่

พระนานาพิธภาษี (ตรา บุนนาค) สมรสกับเภา (สกุลเดิม ประจิตตานนท์) มีบุตรธิดา ๗ คน บุตรได้แก่ พันตำรวจเอกตรึก ตริน ไตรย์ และตรง มีธิดาชื่อ เตือนตรอง เป็นภรรยาเปรมศักดิ์ วิเชียรภักดี ธิดาชื่อ โฉมตรู เป็นภรรยาประเสริฐ ว่องส่งสาร ท่านยังมีบุตรกับแปลก ชื่อ ยันต์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖(5) ๕:ท:15:2 บุตรพระนานาพิธภาษี (ชื่น) มารดาชื่อ สาย รับราชการเป็นรองอำมาตย์ตรี นายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลวงณรงค์วังศาทร (จำรัส) สมรสกับ เชื้อ มีบุตรธิดารวม ๑๖ คน บุตรได้แก่ ศิริภัทร์ อวยชัย อัครพล ปัณฑศักดิ์ เกรียงยศ และทัตตพันธ์ ธิดาชื่อ จรูญศรี เป็นภรรยาพลเอกหลวงเกรียงศักดิ์พิชิต มีธิดา ชื่อ สินธุ์ธร เป็นภรรยาพันเอกสนธิ เลื่อนฉวี เป็นต้น


หน้า 67

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.