(1) ๕:ท:9:8 บุตรหลวงลหุทัณฑ์พิทักษ์ (เยื้อน) มารดาชื่อ เอื้อน เกิด พ.ศ. ๒๔๔๓ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก และไปศึกษาต่อวิชาการแผนที่ ที่ประเทศ เบลเยี่ยม เข้ารับราชการในกรมแผนที่ทหารบก และได้รับพระราชทานสัญญาบัตรยศร้อยตรี พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้เป็นเจ้ากรมแผนที่ทหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ และได้รับพระราชทานยศพลโท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘

ท่านได้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติราชการพิเศษ ได้แก่ เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในคณะกรรมการปักปันเขตแดน ใหม่ ระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีน เมื่อ ๔ กรกฎาคม ๒๔๘๔ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นสมาชิกประจำสภาวิจัยปรากฎการณ์ธรรมชาติ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจเต็มในการปักปันเขตแดนสำหรับ ๔ รัฐ เขตมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นกรรมการอำนวยการทำแผนที่ประเทศไทยตามข้อตกลงร่วมกับ (กผท)

ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงละออภูมิลักษณ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ ประถมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญช่วยราชการเขตภายใน และเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา ถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ อายุ ๘๘ ปี พลโทหลวงละออภูมิลักษณ์ (ลออ บุนนาค) สมรสกับ จรุงจิตต์ (สกุลเดิม เชื้อวงศ์) มีบุตรชื่อ พันเอกธานี และมีหลานปู่ชื่อ ทรงพล มีธิดาชื่อ นิธยา เป็นภรรยาสามารถ รัตนายุ

(๒) ๕:ท:9:11 ธิดานาวาเอกพระยาสุนทรานุกิจปรีชา (หลง บุนนาค) และคุณหญิงชื่น (สกุลเดิม ชูโต) เกิด พ.ศ. ๒๔๕๒ ณ บ้านคลองมอญ ธนบุรี เนื่องจากกำพร้ามารดาตั้งแต่อายุเพียง ๓ ปี คุณข้าหลวงแจ้ง บุนนาค ผู้เป็นป้า จึงรับตัวเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวัง คุณแจ้งเป็นข้าหลวงของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เมื่ออายุประมาณ ๑๒ ปี ได้มาเข้าเรียนที่โรงเรียนซางตาครูซคอนแวนต์ และโรงเรียนราชินี (ปากคลองตลาด) ได้เรียนรู้และสนใจในการปรุงอาหารคาวหวาน และเป็นผู้หนึ่งที่มีรสมือดี

คุณหญิงแฉล้ม สมรสกับ พลเอกหลวง เดชประดิยุทธิ์ (เดช) เมื่อครั้งยังได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์ เป็นร้อยเอกหลวงเดชประดิยุทธิ์ มีบุตร ๑ คน คือ พลเอกนฤดล และธิดา ๓ คน ได้แก่ เสาวรัตน์ จรัสศรี เป็น ภรรยาพลตรียิ่งยง บุญญาลงกรณ์ และทวีติยาภรณ์ เป็นภรรยาประพันธ์ พุกกะณะสุต

คุณหญิงแฉล้มได้ติดตามสามีซึ่งรับราชการทหารไปยังจังหวัดต่างๆ พ.ศ. ๒๔๘๘ กลับมาอยู่กรุงเทพฯ ร่วมทำงานสาธารณกุศลเป็นอาสากาชาด กรรมการสโมสรวัฒนธรรมหญิง กรรมการสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งสมัยก่อตั้ง กรรมการมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาในถิ่นกันดาร และกรรมการอีกหลายองค์กร

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอม เกล้า ตริตาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญราชรุจิทอง รัชกาลที่ ๙ คุณหญิงแฉล้มถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๒๓ อายุ ๗๑ ปี
(3) ๕:ท:9:11 บุตรนาวาเอกพระยาสุนทรานุกิจปรีชา (หลง) มารดาชื่อ ชิต รับราชการในกองทัพบก มีน้องชายร่วมมารดาชื่อ พันตำรวจโทชลัต ชลัม และสุนทรา พันเอกเชลงสมรสกับเยื้อน มีบุตรชื่อ พันเอกโปฎก นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖(1) ๕:ท:10:3 บุตรพระบรรฤาสิงหนาท (ปุต บุนนาค) มารดาชื่อ ต่วน รับราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีบรรดาศักดิ์เป็นรองอำมาตย์โท สมรสกับหม่อมหลวงถนอม อิศรางกูร มีบุตรชื่อ ระบิล และมีหลานปู่ชื่อ นายแพทย์สิโรตม์ หลวงสัณโลหการ มีบุตรกับละม่อม (ลิ่ม) ชื่อ ดร.บุญศิริ บุญช่วย บุญชู และบุญชิต นับเป็นลำดับ ชั้นที่ ๖
 

(1) ๕:ท:10:4 บุตรหลวงพิทักษ์นฤเบศร์ (จอน) มารดาชื่อ พริ้ง รับราชการมียศเป็นนายพลตรี ตำแหน่งสมุหพระธรรมนูญทหารบก (เป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญคนแรกในศาล ทหาร) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ มีบุตรได้แก่ ประพันธ์ ร้อยตรีวิชัย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์มานพ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖
หน้า 63สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.