(1) ๕:ด:14:14 บุตรนายอุ้น มหาดเล็ก มารดาชื่อ ส่วน เกิดพ.ศ. ๒๔๑๑ มีนามเดิมว่า อั้น เมื่อเยาว์วัย ท่านเจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕ ผู้เป็นป้า ได้นำเข้าเฝ้าถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๑ เข้ารับราชการในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำแหน่งนายรองเสน่ห์ มหาดเล็กวิเศษ แล้วเป็นนายฉันหุ้มแพร นายจ่าเรศ ตามลำดับ

พ.ศ. ๒๔๗๓ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสวกเอก เจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี

พ.ศ. ๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เมื่อยังทรงพระเยาว์ เสด็จนิวัตพระนครเป็นครั้งแรก เจ้าหมื่นสรรพเพธภักดีรับราชการตลอดเวลาที่ทรงประทับอยู่

พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นหัวหน้ากองมหาดเล็ก สำนักพระราชวัง ต่อมาได้ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ อายุ ๕๒ ปี

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย ตริตราภรณ์ช้างเผือก เหรียญราชรุจิทอง เหรียญรัตนาภรณ์ อ.ป.ร. ชั้น ๓ และเข็มข้าหลวงเดิม นอกจากนี้ยังได้รับเหรียญตราจากต่างประเทศ ได้แก่ ตราเลยองดอนเนอร์ ชั้นที่ ๕ ของประเทศฝรั่งเศส และเหรียญตราตันบรอกชั้น ๔ ของประเทศเดนมาร์ก เป็นต้น

เจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี สมรสกับ นลินี (นามเดิมว่า แนม ธิดาพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) มีบุตรธิดา ๘ คน บุตรได้แก่ อาณัติ อัสนี และพันเอกนิพัทธิ์ ธิดาได้แก่ อรสา นิลุบล และนิภา ธิดาชื่อ อโนชา เป็นภรรยา พลตรียุทธศิษย์ สุคนธทรัพย์ และธิดาชื่อ อังสนา เป็นภรรยา ชลชัลน์ สาลักษณ์ และมีบุตรธิดากับภรรยาอื่น ๙ คน ชื่อ โอภาส อาทร สุเทพ อุทุมพร ฉลวงพรรณ เป็นต้น
(1) ๕:ด:15:1 บุตรจมื่นศรีสรรักษ์ (เพ่ง) มารดาชื่อ เพี้ยน (สกุลเดิม พลกุล) รับราชการเป็นรองอำมาตย์โท พนักงานบำรุงสัตว์ชั้น ๑ กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ ต่อมารับราชการที่จังหวัดราชบุรี สมรสกับทองอยู่ (สกุลเดิม ลิมปิทีป) มีบุตรธิดา ๖ คน บุตรได้แก่ พลตำรวจเอกสล้าง และพิพัฒน์ มีธิดาชื่อ ทิพาพันธ์ เป็นภรรยาพลตรีกมล พิจิตรคดีพล ธิดาชื่อ ประไพ และอรพินท์(2) ๕:ด:15:1 บุตรจมื่นศรีสุรรักษ์ (เพ่ง) มารดาชื่อ จ่าง ธิดาพระรัตนญัปติ (ตู้ บุนนาค) สมรสกับ จีบ ธิดาพระยาผดุงพิพิธภัณฑ์ (น่วม ชูโต) มีบุตรได้แก่ พีร์ ดนุพร พรโปฎก สมหมาย (อุปเสน) และใจเพชร มีธิดาชื่อ จรรมพันธ์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖

(1) ๕:ท:9:1 บุตรพระอินทรภิบาล (ชื่น) รับราชการเป็นมหาดเล็กตำรวจหอก สมรสกับทิม มีบุตรธิดา นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖ บุตรได้แก่ นายถวัลย์มหาดเล็ก (อ่วม) และจัน มีธิดาชื่อ อิ่ม อบ และอาบ

(3) ๕:ท:9:3 บุตรพระอภัยบริบาล (เปีย) มารดาชื่อ สุดใจ บุนนาค สมรสกับ พร้อม มีบุตรชื่อ หลวงสารรักษ์ประนาถ (บุญมาก) และสนั่น นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖


หน้า 62

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.