(2) ๕:ด:2:9 บุตรนายสอน บุนนาค มารดาชื่อ สุ่น เป็นหลานปู่พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ ในรัชกาลที่ ๕ เข้ารับราชการอยู่ในกรมรถไฟหลวง เป็นขุนจักรวิจรณบดี แล้วโอนมาประจำอยู่กองช่างกรมสุขาภิบาล ในรัชกาลที่ ๖ ได้เป็นหลวงพิภัชภูมิภาค ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็นอำมาตย์ตรี พระพิภัชภูมิภาค ตำแหน่งนายช่างใหญ่ กรมนคราทร ถึงแก่กรรมในรัชกาล ที่ ๙

มีบุตรธิดา ๑๓ คน บุตรได้แก่ ประเสริฐ ประสงค์ ประสิทธิ์ ร้อยเอกประยูร สมศักดิ์ และสมชาย มีธิดาชื่อ สลวย เป็นภรรยา นาวาโทสนั่น สังขจันทร์


(3) ๕:ด:2:9 บุตรนายสอน บุนนาค มารดาชื่อ กุหลาบ เป็นหลานปู่พระยาสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) มีบุตรธิดา ๘ คน บุตรได้แก่ เชิญ ชั้น โชค เชาว์ และชูชื่น(4) ๕:ด:2:9 บุตรนายสอน บุนนาค มารดาชื่อ ภู่ เป็นหลานปู่พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) รับราชการกระทรวงมหาดไทย มียศเป็นรองอำมาตย์เอก ตำแหน่งนายอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีบุตรธิดา ๕ คน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖ บุตรได้แก่ อุกฤษ และมนู(2) ๕:ด:2:11 บุตรพระภักดีพิรัชภาค (เจิม) มารดาชื่อ เหมือน เกิดในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ ถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๗ อายุ ๕๔ ปี สมรสกับหม่อมหลวงอรุณ ดารากร มีบุตร ๑ คน ชื่อ ภุชงค์ นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖(3) ๕:ด:2:11 บุตรพระภักดีพิรัชภาค (เจิม) มารดาชื่อ เม้า เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๓ ถึงแก่กรรม ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๖ อายุ ๓๓ ปี สมรสกับ ชุ้ย มีบุตร ๑ คน ชื่อ สมปรารถนา(1) ๕:ด:2:14 หลวงสุริยพงศ์พิสุทธิแพทย์ (กระจ่าง) เกิดในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็นบุตรพระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) กับคุณหญิงลิ้นจี่ ท.จ. ธิดาพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) ได้รับการศึกษาจบปริญญาเอกวิชาแพทย์ศาสตร์ จากประเทศเยอรมนี เข้ารับราชการเป็นแพทย์ประจำกรมรถไฟหลวง ได้รับแต่งตั้งเป็นวุฒิสภา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ถึงแก่กรรมในสมัยรัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๖ อายุ ๗๑ ปี

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถาภรณ์มงกุฎไทย

หลวงสุริยพงศ์พิสุทธิแพทย์ (กระจ่าง บุนนาค) สมรสกับ ชวย ธิดาพระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร บุนนาค) ไม่มีบุตรธิดาซึ่งนับเป็นลำดับชั้นที่ ๖


(3) ๕:ด:2:14 นายประจวบ บุนนาค เกิดในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นบุตรพระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) คุณหญิง ลิ้นจี่ เป็นมารดา เป็นน้องชายหลวงสุริยพงศ์พิสุทธิแพทย์ (กระจ่าง) ได้รับการศึกษาจบปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเคมีจากประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยแยกธาตุ ชั้น ๑ ในรัชกาลที่ ๖ เข้ารับพระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์ เอก และเลื่อนตำแหน่ง เป็นนักเคมีเอก หัวหน้ากองเภสัชกรรม ต่อมาเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ แล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐

พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตในวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕ อายุ ๕๕ ปี

นายประจวบ บุนนาค สมรสกับประชงค์ (สกุลเดิม โรจนศิลปิน) แต่ไม่มีบุตรธิดาด้วยกัน จึงไม่มีทายาทสืบลำดับชั้นที่ ๖ ในสายพระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)

หน้า 50


 

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.