(5) ๕:ด:2:5 พระยาอมรฤทธิธำรงค์ (บุญชู) เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๖ เป็นบุตร พระศรีธรรมสาส์น (เชย บุนนาค) กับท้าวราชกิจวรภัตรศรีสวัสดิ์รสาหาร (ปุย บุนนาค) ธิดาพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) ถวายตัวเป็นมหาดเล็กอยู่ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแล้ว ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นนายจำนงค์ราชกิจ เป็นหลวงมหาสิทธิโวหาร และเป็นพระยาราชสาส์นโสภณ ในกรมมหาดเล็ก

โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาอมรฤทธิธำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดตะกั่วป่า ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า (พานทอง) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๑ อายุ ๔๕ ปี

สมรสกับคุณหญิงชุมนุม บุนนาค ต.จ. ธิดาพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) มีบุตรธิดา ๖ คน นับเป็นชั้นที่ ๖ บุตรได้แก่ ชงัด ชัชวาลย์ และชาญเวช
(1) ๕:ด:2:6 บุตรพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่) กับคุณหญิง ฟอง ธิดาพระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) เกิด พ.ศ. ๒๔๑๓ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อเยาว์วัยได้ไปศึกษาที่เกาะปีนัง และที่ประเทศอังกฤษ เมื่อสมัยที่ท่านบิดาเป็นอุปทูตประจำอยู่ที่กรุงลอนดอน เข้ารับราชการในตำแหน่งล่าม กรมรถไฟหลวง แล้วย้ายไปอยู่กรมป่าไม้ ต่อมาเป็นเลขานุการสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์และมณฑลราชบุรี ซึ่งท่านบิดาดำรงตำแหน่งสมุหเทศา ภิบาลในขณะนั้น

พ.ศ. ๒๔๔๘ ไปเป็นล่ามต่างประเทศประจำอยู่ที่มณฑลภูเก็ต ประมาณ ๕ ปี เมื่อสุขภาพไม่สมบูรณ์จึงลาออกจากราชการกลับมาอยู่กรุงเทพฯ ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.๒๔๕๓ อายุ ๔๐ ปี

สมรสกับ ทองสุก มีบุตรธิดา ๙ คน บุตรได้แก่ ชะ เสวกตรีนายลิขิตสารสนอง (ชัพน์) ชิวห์ ฉุน และเฉียบ มีธิดาชื่อ ชิ้ม เป็นภรรยาพระดุลยกรณพิทารณ์ (เชิด บุนนาค) ธิดาชื่อ เฉียด เป็นภรรยานายเฉิด บุนนาค เป็นต้น


(๖) ๕:ด:2:6 ธิดาพันเอก พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค) ท.จ. กับคุณหญิงนิ่ม ต.จ. เกิด พ.ศ. ๒๔๓๘ เมื่อเยาว์วัยบิดาได้นำเข้าถวายตัวเป็นข้าหลวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้รับพระราชทานส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนราชินีจนจบมัธยมศึกษา แล้วได้เป็นครูที่โรงเรียนราชินีอยู่ระยะหนึ่ง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จเข้าประทับ ณ พระราชวังพญาไท เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๔๕๓ ได้ทรงเลือกข้าหลวงรุ่นใหญ่ (อายุ ๑๗ - ๑๘ ปีขึ้นไป) จากกุลสตรีผู้เป็นธิดาในตระกูลต่างๆ รวม ๑๔ ท่าน อยู่ในสกุลบุนนาค ๓ ท่าน คือ คุณเฉื่อย บุนนาค ธิดาพระศรีธรรมสาส์น (เชย) กับท้าวราชกิจวรภัทร (ปุย) คุณเนือง และคุณสุทธศรี บุนนาค ธิดาพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่) กับคุณหญิงนิ่ม คุณข้าหลวงทั้ง ๑๔ ท่านนี้เป็นข้าหลวงที่ขึ้นรับใช้ในห้องพระบรรทม มีหน้าที่เข้าเวรรับราชการเฉพาะพระองค์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเฝ้าอารักขาพยาบาลสนองพระราชกิจส่วนพระองค์ทุกประการ ทั้ง ๑๔ ท่านอยู่ในความดูแลของคุณท้าวสมศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์ปุย มาลากุล) ซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ หัวหน้าห้องพระบรรทม

คุณเนือง รับราชการในพระองค์สมเด็จพระพันปีหลวง จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๒ ณ พระราชวังพญาไท คุณเนืองขึ้นชื่อว่าเป็นคุณข้าหลวงที่ทรงโปรดมาก ได้รับพระราชทานเสมารูปไข่โปร่งมีพระนามย่อ "ส.ผ." มีรัศมีฝังเพ็ชรล้อมเป็นชั้นที่ ๑ และเข็มกลัด "เสาวภา" พระนามเต็ม ทองคำลงยาสีน้ำเงินในฐานะเป็นผู้เรียนดีและมีความประพฤติดี

คุณเนืองสมรสกับ พระภูมิพิชัย (หม่อมราชวงศ์บุง ลดาวัลย์) มีบุตรธิดา ๕ คน คือ
         ๑. หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ สมรสกับท่านผู้หญิงบุษบา กิติยากร
         ๒. หม่อมหลวงนิรันดร ลดาวัลย์ สมรสกับพิศมัย
         ๓. หม่อมหลวงภียยุพงศ์ ลดาวัลย์ สมรสกับชูชีพ บุนนาค
         ๔. หม่อมหลวงขันทอง ลดาวัลย์
         ๕. หม่อมหลวงหิรัญญิกา วรรณเมธี สมรสกับ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

คุณเนืองถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ. ๒๔๗๖


(2) ๕:ด:2:6 เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ เป็นบุตรพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค) มารดาชื่อ คุณหญิงฟอง ธิดาพระยาวิชิตสงคราม (ทัต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต) ผู้ว่าราชการเมืองภูเก็ต เมื่อเยาว์วัยได้ติดตามบิดาออกไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ เมื่อสมัยที่ท่านบิดาเป็นอุปทูตประจำอยู่ ณ กรุงลอนดอน ท่านฉี่เข้ารับราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงรามฤทธิรงค์ แล้วเป็นพระรามฤทธิรงค์ ตำแหน่งข้าหลวงประจำจังหวัดน่าน ต่อมาได้เลื่อนขั้นเป็นพระยาอมรฤทธิธำรงค์ ข้าหลวงประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาจ่าแสนบดี เข้ามารับราชการในกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้เลื่อนเป็นพระยามนตรีสุริยวงศ์ ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี ถึงอนิจกรรมในรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ อายุ ๔๕ ปี

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

พระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่ บุนนาค) มีบุตรธิดา ๑๐ คน นับเป็นชั้นที่ ๖ บุตรได้แก่ หลวงวัชรีเสวิน (ชิก) เฉลียว ฉลาด และฉันท์ ธิดาชื่อ ฉอิ้ง เป็นภรรยาชิวห์ บุนนาค บุตรนายฉ่า บุนนาค เป็นต้นหน้า 49

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.