(14) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ บัว เกิด พ.ศ. ๒๔๐๔ เข้ารับราชการในกรมยุทธนาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรยศร้อยตรี ตำแหน่งนายเวรแปลร่างกฎหมาย แล้วเป็นนายเวรแบบธรรมเนียม ผู้ช่วยปลัดทัพบก ผู้ช่วยยกกระบัตรทัพบก ยกกระบัตรทัพบก ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ดำรงตำแหน่ง จเรพัสดุทัพบก

พระยาสุรินทรราชเสนี (สาย) ได้รับพระราชทานเลื่อนตำแหน่งและยศตามลำดับ ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพลตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗

ท่านได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงประสิทธิราชศักดิ์ แล้วเป็นพระประสิทธิราชศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๔๙ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาสุรินทรราชเสนี ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา และเหรียญบรมราชาภิเษก (ทอง)

พลตรีพระยาสุรินทรราชเสนี (สาย บุนนาค) ถึงอนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ อายุ ๗๖ ปี ท่านได้สมรสกับคุณหญิงครอบ มีบุตรชื่อ ประสบ ธิดาชื่อ เคล้า เป็นภรรยาจมื่นทรงสุรกิจ (สกุลบุณยรัตพันธ์) และคลอ ท่านมีบุตรธิดากับคุณหญิงเครื่อง น้องสาวคุณหญิงครอบ รวม ๗ คน บุตรได้แก่ พระพิเทศพจนวิสุทธิ (เสริม บุนนาค) ประสาน ประสาท และประสงค์ มีธิดาชื่อ คุณหญิงสิน เป็นภรรยาพระยาสุพรรณสมบัติ (ติณ บุนนาค) ครึ้ม และ คำนึง


(16) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ อิน รับราชการในรัชกาลที่ ๕ สมรสกับคุณหญิงสอิ้ง มีบุตรธิดา ๕ คน บุตรได้แก่ พระทรงสุรัชฏ์ (อ่อน บุนนาค) และนายดิศมหาดเล็ก มีธิดาชื่อ เอื้อน เป็นหม่อมในหม่อมเจ้า ธำรงสิริ ธิดาชื่อ บัวคำ และ เอี้ยน


 

(17) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ อิน เป็นน้องชายพระยาทรงสุรเดช (อิ้น บุนนาค) รับราชการในรัชกาลที่ ๕ สมรสกับเชย มีบุตรธิดา ๕ คน บุตรได้แก่ หลวงวิจิตรประมวลการ (อุทัย บุนนาค) รองเสวกเอกนายพลพ่าห์ หุ้มแพร (มาศ บุนนาค) และอูฐ มีธิดาชื่อ ไขศรี และ อุดร(19) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ ปริก รับราชการในรัชกาลที่ ๕ สมรสกับ คุณหญิงไลย บุนนาค มีบุตรได้แก่ จำลอง เจตน์ และชูพืชน์ มีธิดาชื่อ วิลัยสวาสดิ(21) ๕:ด:1:1 บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) มารดาชื่อ ภู่ รับราชการเป็นมหาอำมาตย์โท ผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๖๑ และรักษาการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๒๔๗๗ ระหว่างที่พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ มีบุตรธิดา ๑๖ คน มีธิดากับคุณหญิงเคลื่อน ชื่อ พันธ์ เป็นภรรยาพระพิเทศพจนวิสุทธิ (เสริม บุนนาค) บุตรพระยาสุรินทร ราชเสนี (สาย บุนนาค) บุตรได้แก่ สมพร สมพงศ์ สมโภชน์ สมภพ และกุลพันธ์ ทั้ง ๕ คนนี้ คุณหญิงลำใย เป็นมารดา

หน้า 44

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.