(1) ๕:ด:1:1 บุตรคนโตของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) กับท่านผู้หญิงอ่วม เข้ารับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นจางวางมหาดเล็ก ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาประภากรวงศ์วรวุฒิศักดิ์ตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารเรือ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒

พระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๑๓ คน บุตรได้แก่ พระยาประภากรวงศ์ (ว่อง บุนนาค) หลวงชลาลัยไกยกล (ใจ) พระยานิพัทธกุลพงศ์ (ชิน) และหลวงประสิทธิราชศักดิ์ (ไชย) มีธิดาที่รับราชการฝ่ายในได้แก่ เจ้าจอมอบ ในรัชกาลที่ ๕ คุณเชย รับราชการฝ่ายใน ต่อมาลาออกจากราชการและสมรสกับหลวงอมรศักดิ์ประสิทธิ (อัด) บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร) นอกจากนี้ท่านยังมีธิดาอีกหลายคน ธิดาชื่อ จวง เป็นภรรยานายพลพ่าย (ชวน โกมารกุล ณ นคร) ธิดาชื่อ คุณหญิงแช่ม เป็นภรรยาเจ้าพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) ธิดาชื่อ คุณหญิงชม เป็นภรรยาพลโทพระยาสีหราชฤทธิไกร (ชวย ฉัตรกุล ณ อยุธยา) และธิดาชื่อ คุณหญิงเลี่ยน เป็นภรรยาพระยาวทัญญูวินิจฉัย (หม่อมหลวงชุ่ม ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา)(2) ๕:ด:1:1 เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ เป็นบุตรคนที่สองของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) กับท่านผู้หญิงอ่วม เป็นน้องชายพระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย) สำเร็จการศึกษาวิชานายร้อยทหารปืนใหญ่ จากประเทศอังกฤษ เริ่มเข้ารับราชการ ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ ได้เป็นที่พระอมรวิสัยสรเดช ตำแหน่งนายพันตรี ผู้บังคับกรมทหารปืนใหญ่ญวน ซึ่งได้จัดตั้งตามแบบเก่ามาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๔ ท่านได้ใช้ความรู้และความสามารถ ปรับปรุงให้กรมทหารปืนใหญ่เข้าระเบียบแบบแผนอย่างใหม่ มีประสิทธิภาพและสมรรถภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ เจ้า พระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) และเจ้าพระยา บดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) ได้นำทหารขึ้นไปปราบฮ่อที่ทุ่งเชียงคำในแขวงเมืองพวน

พ.ศ. ๒๔๓๑ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมยุทธนาธิการ บัญชาการกรมทหารบก และทหารเรือรวมกัน ในปีต่อมา กรมยุทธนาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ เวลานั้นเป็นนายพลตรี พระยาสีหราชเดโชชัย ย้ายจากกรมทหารปืนใหญ่มาเป็นผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อย

โปรดเกล้าฯ ให้เป็นข้าหลวงออกไปราชการเกี่ยวกับเรื่องการพาดสายโทรเลข ที่เมืองสิงคโปร์และเป็นข้าหลวง ใหญ่รักษาการชายทะเลฝั่งตะวันตก ต่อมาได้ออกไปปราบปรามพวกอั้งยี่ที่ตำบลดอนกระเบื้อง แขวงเมืองราชบุรี

ในด้านเกี่ยวกับต่างประเทศ พระยาสีหราชเดโชชัย ได้เป็นอุปทูตไปเจริญทางพระราชไมตรี ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐ และใน พ.ศ. ๒๔๕๐ พระยาสีหราชเดโชชัย ได้รับตำแหน่งเป็นนายพลราชองครักษ์ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดทั้ง ๒ ครั้ง หลังจากที่เสด็จกลับจากประพาสประเทศต่างๆ ในยุโรป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นสมุหราชองครักษ์ และพระราชทานยศเป็นนายพลโท

พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดเกล้าฯ เลื่อนพระยาสีหราชเดโชชัยขึ้นเป็นเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ ด้วยทรงเห็นว่าพระยาสีหราชเดโชชัยประกอบไปด้วยความรู้ในการฝ่ายทหาร อันได้เรียนมาโดยชำนิชำนาญ กิริยาอัธยาศัยเป็นที่สรรเสริญของนานาประเทศ รอบรู้ในหน้าที่ราชกิจ อันเป็นตำแหน่งของตน และมีความอุตสาหะจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ประจำรักษาพระองค์อยู่เนืองนิตย์ เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย อนึ่ง ก็เป็นผู้สืบเนื่องมาในตระกูลใหญ่อันได้รับราชการแผ่นดิน มีความชอบมาแต่ก่อนเป็นอันมาก ควรที่จะได้มียศบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาผู้หนึ่งได้....


เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ กับท่านผู้หญิงตลับ

รัชกาลที่ ๕ ทรงฉายกับเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์

เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) มีบุตรธิดารวม ๒๗ คน นับเป็นลำดับชั้นที่ ๖ ท่านได้สมรสกับท่านผู้หญิงตลับ ธิดาพระสุพรรณสมบัติ (ถมยา โอสถานนท์) มีบุตรธิดาได้แก่ พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ (เต็น) พระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม) พันตำรวจตรีพระอดิศักดิ์อภิรัตน์ (เต็มสุรวงศ์) และท่านเจ้าจอมเลียมในรัชกาลที่ ๕ เป็นต้น มีบุตรธิดาที่เกิดกับภรรยาอื่น ได้แก่ พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล) พระยาสุพรรณสมบัติ (ติน) พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม) และพระยาสุริยานุวงษ์ประวัติ (เต๋า) เป็นต้น ธิดาได้แก่ คุณหญิงประภากรวงศ์ (เรียบ บุนนาค) คุณหญิงโภช ภรรยาพระยาอร่ามมณเฑียร (เอื้อม บุนนาค) หม่อมชื้น ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยูรพันธ์กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อมชั้นและหม่อมฟื้น ในหม่อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ และหม่อมดำริห์ในหม่อมเจ้าสิทธิยากร วรวรรณ เป็นต้น

เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่ ๑ (ปฐมจุลจอมเกล้าในปัจจุบัน) เหรียญดุษฎีมาลา เป็นราชการในพระองค์ เหรียญอื่นๆ ในการพระราชพิธีต่างๆ และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากต่างประเทศด้วย ท่านถึงอสัญกรรม พ.ศ. ๒๔๕๒ ในระหว่างตามเสด็จประพาสเพชรบุรี รวมอายุ ๕๘ ปี


บ้านของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์

หน้า 42

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.