(1) ๔:ด:14 จางวางตรี พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน) เกิดในรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๐๖ เป็นบุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) กับท่านผู้หญิงอู่ ธิดาพระยาภักดีนฤบดินทร (กุ้ง วงศาโรจน์) เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กวิเศษ แล้วเป็นหลวงวิชิตภักดี ตำแหน่งผู้ช่วยราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๔๒๙ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ โปรดฯ ให้รวมหัวเมืองจัดเป็นมณฑลเทศาภิบาล เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ) เมื่อยังเป็นที่พระยาสุรินทรฤาไชย ได้เป็นตำแหน่งสมุหเทศา ภิบาลมณฑลราชบุรี และย้ายมาประจำอยู่ ณ เมืองราชบุรี จึงโปรดฯ ให้พระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (เทียน) เป็นผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี

พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นพระยาอมรินทรฤาไชยตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี รับราชการที่นั่นได้ ๒ ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายกลับไปเป็นผู้ว่าราชการเมือง เพชรบุรี และพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสุรินทรฤาไชย ให้ตรงกับตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรีด้วย

พ.ศ. ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสมณฑลราชบุรี และเมืองเพชรบุรี เมื่อสร้างทางรถไฟแล้ว ได้เสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีเกือบทุกปี พระยาสุรินทรฤาไชยต้องจัดการรับเสด็จฯ ต่อมาได้เป็นแม่กองดูแลการสร้างพระราชวังที่บ้านปืน (พระรามราชนิเวศน์) อีกด้วย


พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ กับเจ้าจอมมารดาอ่อน

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) รับราชการในรัชกาลที่ ๕ มีบำเหน็จความชอบ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ ที่สูงสุดได้แก่ ทุติยจุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่ ๓ มงกุฏสยามชั้นที่ ๓ และเหรียญรัตนภรณ์ชั้นที่ ๓ และเข็มข้าหลวงเดิม

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ ตามนามของบิดา และโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจางวางตรีในกรมมหาดเล็กหลวง ดูแลรักษาพระรามราชนิเวศน์ต่อมาจนตลอดอายุ

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน) สมรสกับคุณหญิงทิพย์ ธิดาเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) มีบุตรธิดา ๖ คน บุตรได้แก่ ประทีปและบรรเทิง มีบุตรที่เกิดกับภรรยาอื่นได้แก่ หลวงอุชุงคดี (ทวน) ทูน คล้าย ประทับ และพันโทขุนรอนปรปักษ์ (ลัพ)

พระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) ถึงอนิจกรรม พ.ศ. ๒๔๖๔ อายุ ๕๘ ปี มีบุตรธิดารวมทั้งสิ้น ๑๖ คน


หน้า 31

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.