(1) ๔:ด:8 บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) กับคุณหญิงสุ่น รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นพระไพรัชพากย์ภักดี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยจุลจอมเกล้า สืบตระกูลเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖

พระยาราชานุประพันธ์ (สุดใจ) มีบุตรธิดา ๘ คน บุตรได้แก่ พระภักดีอดิสัย (สุดจิตร) ขุนลักษณ์วิจารณ์ (จุ้ย) ธิดาชื่อ อ้น เป็นภรรยาพระยาศรีธรรมสาส์น (แทน บุนนาค) เป็นต้น(2) ๔:ด:8 บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) กับคุณหญิงสุ่น น้องร่วมบิดามารดากับพระยาราชานุประพันธ์ (สุดใจ บุนนาค)

พระยาราชานุประพันธ์ (ทุ้ย) สมรสกับคุณหญิง พงศ์สุริยัน ธิดาพระยาศรีสรราชภักดี (วัน บุนนาค) มีบุตรธิดา ๑๐ คน บุตร ๑ คน ได้แก่ ขุนบำรุงรัชเขตร (ทัน) ธิดาชื่อ คุณหญิงอายุยืน เป็นภรรยาพระยาอรสุมพลาภิบาล (เด่น บุนนาค)(4) ๔:ด:8 บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) มารดาชื่อ โหมด รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ สมรสกับหม่อมราชวงศ์ทิ้ง ฉัตรกุล มีบุตรชื่อ พันตรีหลวงราชา นุรักษ์ (เทิด บุนนาค) มีบุตรธิดาที่เกิดกับภรรยาชื่อ ดอรีส ได้แก่ นายอุทัย (ใช้นามสกุล ภานุวงศ์) และคุณหญิงมณี สิริวรสาร (หม่อมมณี)(8) ๔:ด:8 บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) มารดาชื่อ เผือก รับราชการในกระทรวงมหาดไทย สมัยรัชกาลที่ ๕ มีบุตรธิดา ๔ คน บุตรได้แก่ แทบ และ ทน ธิดา ๒ คนชื่อ ทับทิม และ คลี่ 

(9) ๔:ด:8 บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) มารดาชื่อ พร้อม รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นมหาอำมาตย์ตรี อัครราชทูตสยามประจำประเทศญี่ปุ่น มีธิดาชื่อ คุณหญิงรื่น เป็นภรรยาพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) มีบุตรชื่อ เถลิง ทอม เทอม และโบ

ภาพด้านซ้าย
พระยาจำนงดิฐการ (เทพ บุนนาค) และคุณหญิงเหรียญ บุนนาค 

(11) ๔:ด:8 บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) มารดาชื่อ ขาว รับราชการกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งผู้พิพากษา ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ สมรสกับคุณหญิง อบ ธิดาเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) มีบุตรชื่อ เทอด ทอ และโต มีธิดาชื่อ อื้น อ้อ ธิติ (เอิน) และ เอื้อ(12) ๔:ด:8 บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) มารดาชื่อ ขาว เป็นน้องชายพระยาธรรมสารเนติ (ถึก บุนนาค) รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นรองอำมาตย์เอก นายเวรจดหมายกระทรวงยุติธรรม มีบุตรชื่อ ไท ทอเล็ก และแท่งทอง มีธิดาชื่อ ท่อน ทองเหลือง และธงทอง

(13) ๔:ด:8 บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) มารดาชื่อ ภุมรี รับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๖ มีบุตรธิดา ๔ คน ธิดาชื่อ แพง และพงษ์ บุตรได้แก่ หลวงอรรถคดี (เพ็ญ) และ พันธ์


(15) ๔:ด:8 บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม) มารดาชื่อ กลิ่น รับราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นอำมาตย์เอก ปลัดกรมกองการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีบุตร ชื่อ ทด


หน้า 28

 


สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106
107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.