มหาดเล็ก เป็นตำแหน่งข้าราชการในพระราชสำนัก ในสังกัดกรมมหาดเล็กของกระทรวงวัง แต่เดิมมามี มหาดเล็กที่ทำหน้าที่ประจำเวรยาม และมหาดเล็กวิเศษ ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการที่นำเข้ามาถวายตัวรับราชการเวลาเฉพาะเสด็จออกขุนนางเป็นครั้งคราว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริเห็นว่า ควรจัดธรรมเนียมมหาดเล็กที่จะมีตัวประจำหน้าที่ราชการให้มากคนขึ้น และให้เรียนรู้ราชกิจใหญ่น้อยทั่วถึงกัน ต่อไปจะได้เลือกคัดผู้ที่มีคุณวุฒิสมควรแก่ราชการไปรับราชการในตำแหน่งสำคัญๆ อื่นๆ ได้โดยสะดวก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเป็นข้อบังคับสำหรับหน้าที่ราชการในกรมมหาดเล็กขึ้นใหม่

ตำแหน่งมหาดเล็กตามพระราชบัญญัติกรมมหาดเล็ก จัดแบ่งมหาดเล็กเป็น ๔ จำพวกคือ
  ๑. มหาดเล็กบรรดาศักดิ์ ได้แก่ มหาดเล็กที่ได้รับ พระราชทานสัญญาบัตร
  ๒. มหาดเล็กวิเศษ ได้แก่ บุตรข้าราชการที่ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก
  ๓. มหาดเล็กคงกรม ได้แก่ มหาดเล็กจำพวกต่างๆ เช่น หม่อมราชวงศ์๑ ยามค่ำเดินหมาย๑ ห้องเครื่อง๑ หอศาสตราคม๑ ช่าง๑ ฯลฯ เป็นผู้ที่นายเวรจัดขึ้นรับราชการ
  ๔. มหาดเล็กยาม ได้แก่ มหาดเล็กประจำการ เข้าเวร รับราชการที่ได้รับพระราชทานเงินเดือน เป็นต้น

ตำแหน่งมหาดเล็กมีลำดับชั้นอยู่ ๗ ชั้น ได้แก่
  ๑. ผู้บัญชาการกรมมหาดเล็ก
  ๒. จางวาง หัวหมื่น
  ๓. นายเวร
  ๔. จ่า
  ๕. หุ้มแพร
  ๖. นายรอง
  ๗. มหาดเล็กวิเศษ

ตำแหน่งมหาดเล็กยังมีแยกต่างหากอีก ๒ ตำแหน่งคือ สารวัตรมหาดเล็ก กับมหาดเล็กยาม ตำแหน่งราชการในกรมมหาดเล็ก จัดแบ่งเป็น ๔ เวรคือ เวรศักดิ์ เวรสิทธิ์ เวรฤทธิ์ เวรเดช แต่ละเวรมีหน้าที่ผลัดกันเข้าประจำการเป็นข้างขึ้นข้างแรม เปลี่ยนกันในสี่เวร

ข้าราชการในกรมมหาดเล็กชั้นหัวหมื่นลงมา จะมีตำแหน่งประจำเวรคือ

  เวรศักดิ์ เจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี   เวรสิทธิ์ เจ้าหมื่นเสมอใจราช
    หลวงศักดิ์นายเวร     หลวงสิทธิ์นายเวร
    นายจ่ายง     นายจ่ายวด
    นายฉันหุ้มแพรต้นเชือก     นายชิดหุ้มแพรต้นเชือก
    นายสนิท หุ้มแพร     นายสุจินดา หุ้มแพร
    นายไชยขรรค์ หุ้มแพร     นายพลพ่าย หุ้มแพร
    นายสนองราชบรรหาร หุ้มแพร     นายเสนองานประพาส หุ้มแพร
    นายพินัยราชกิจ หุ้มแพร     นายพินิจราชการ หุ้มแพร
    นายรอง ๕ คน ตรงกับหุ้มแพร     นายรอง ๕ คน ตรงกับหุ้มแพร

  เวรฤทธิ์ เจ้าหมื่นไวยวรนารถ   เวรเดช เจ้าหมื่นศรีสรรักษ์
    หลวงฤทธิ์นายเวร     หลวงเดชนายเวร
    นายจ่าเรศ     นายจ่ารง
    นายกวดหุ้มแพรต้นเชือก     นายขันหุ้มแพรต้นเชือก
    นายเล่ห์อาวุธ หุ้มแพร     นายเสน่ห์ หุ้มแพร
    นายพลพัน หุ้มแพร     นายสรรพวิชัย หุ้มแพร
    นายบำเรอบรมบาท หุ้มแพร     นายบำรุงราชบทมาลย์ หุ้มแพร
    นายพิจิตรสรรพการ หุ้มแพร     นายพิจารณ์สรรพกิจ หุ้มแพร
    นายรอง ๕ คน ตรงกับหุ้มแพร     นายรอง ๕ คน ตรงกับหุ้มแพร

สำหรับ ๔ ตำแหน่งหัวหน้านายเวร ขึ้นกับผู้บัญชาการกรมมหาดเล็ก ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในกรมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่เคยโปรดเกล้าฯ ตั้งผู้ใดดำรงตำแหน่งนี้นอกจากพระราชโอรส

ส่วนวังหน้า กรมพระราชวังบวรฯ มีตำแหน่งมหาดเล็ก เป็นจางวาง ๒ ตำแหน่ง คือตำแหน่งพระยาบำเรอบริรักษ์ และ พระยาภักดีภูบาล และมีนายเวรอยู่ ๔ เวรเช่นกัน ได้แก่ เวรชิดภูบาล เวรชาญภูเบศร์ เวรเสน่ห์รักษา เวรมหาใจภักดิ์ แต่ละเวรก็จะมีมหาดเล็กลำดับชั้นลงมา และมีชื่อต่างๆ กัน เช่น นายสุริยาวุธ (สังข์ บุนนาค) เป็นมหาดเล็กหุ้มแพรต้นเชือก ในเวรเสน่ห์รักษา เป็นต้น

 

Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.