เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
วงศ์เฉกอะหมัด
ราชนิกุล
ยศบรรดาศักดิ์ขุนนาง
ตำแหน่งมหาดเล็ก
เสนาบดีตระกูลบุนนาค
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๓
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๓ สายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) 15
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๓ สายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) 7

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค) 9
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยาวงศาภรณ์ภูษิต (เมฆ บุนนาค) 3
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยาราชานุวงศ์ราชินิกุล (โต บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยาอภัยสงคราม (นกยูง บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยาศรีสรราชภักดี (วันหรือวันเปรียญ บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) 9
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระพรหมธิบาล (จรหรือจอน บุนนาค) 3
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระรัตนาญัปติ (ตู้ บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระสัจจาภิรมย์ (เปาะ บุนนาค)
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยาอุไทยธรรม (จีน บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สาย นายรักษ์ภูวนารถ (หยอด บุนนาค)
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) 21
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (แพ บุนนาค)
บุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)
9
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม บุนนาค) 5
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค) 6
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยากลาโหมราชเสนา (ฉ่ำ บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายพระยานานาพิธภาษี (โต บุนนาค) 5
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๔ สายนายไชยขรรค์หุ้มแพรมหาดเล็ก (โชติ บุนนาค) 1

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) 17
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค) 4
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาราชพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค) 7
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระศรีธรรมสาส์น (เชย บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค) 3
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายนายสอนมหาดเล็ก
บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชุ่ม บุนนาค)
3
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระภักดีพิรัชภาค (เจิม บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาอรรคราชนารถภักดี (หวาด บุนนาค) 6
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายจมื่นทิพยรักษา (พิณเทพเฉลิม บุนนาค)
บุตรพระยาศรีสรราชภักดี (วันหรือวันเปรียญ บุนนาค)
2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาราชานุประพันธ์ (สุดใจ บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาราชานุประพันธ์ (ทุ้ย บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาราชานุประพันธ์ (เปีย บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาธรรมสารเนตวิเชตภักดี (ถึก บุนนาค)
บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายนายเพื่อน บุนนาค
บุตรเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายหลวงสุนทรภักดี (วุธ บุนนาค)
บุตรพระพรหมธิบาล (จอน บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายนายผาดมหาดเล็ก
บุตรพระพรหมธิบาล (จอน บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาประกิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) 4
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายหลวงธนผลพิทักษ์ (อี๋ บุนนาค)
บุตรพระรัตนาญัปติ (ตู้ บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายนายทิ้ง บุนนาค บุตรพระยาอุไทยธรรม (จีน บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระสัจจาภิรมย์ (แถบ บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยามหานุภาพ (ไท บุนนาค) 3
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายนายอุ้นมหาดเล็ก
บุตรเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายจมื่นศรีสรรักษ์ (เพ่ง บุนนาค)
บุตรเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระอินทรภิบาล (ชื่น บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระอภัยบริบาล (เปีย บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายหลวงลหุทัณฑ์พิทักษ์ (เยื้อน บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายนาวาเอกพระยาสุนทรานุกิจปรีชา (หลง บุนนาค)
2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระบรรฤาสิงหนาท (ปุต บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายหลวงพิทักษ์นฤเบศร์ (จอน บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สาย นายแช่มมหาดเล็ก 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระพรหมธิบาล (บุญเรือง บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาไพบูลย์สมบัติ (เดช บุนนาค) 5
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สาย นายราชจินดา (อรุณ บุนนาค) 3
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สาย นายสุริยาวุธ (สังข์ บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระนานาพิธภาษี (ชื่น บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายหลวงสวัสดิโกษา (ชม บุนนาค) 4
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายหลวงพิพิธภักดี (ชู บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สาย นายเลี่ยม บุนนาค 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สาย นายจิตร บุนนาค 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๕ สายพระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค) 4

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพลโทเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค) 9
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยาราชานุวงศ์ (เล็ก บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายจ่ายวดยศสถิต (หมิว บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายหลวงดำรงค์สุรินทรฤทธิ์ (บิ๋น บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยาสุรินทรเสนี (สาย บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยาทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายหลวงอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (อัด บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สาย นายไก่ป่า บุนนาค 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยามนตรีสุริยวงศ์ (วิเชียร บุนนาค)
บุตรพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ชื่น บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายหลวงวิชิตสุรไกร (ไชยมงคล บุนนาค)
บุตรพระยาราชาพงศานุรักษ์ (ชม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายนายฉ่า บุนนาค บุตรพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม
(แฉ่ บุนนาค) และคุณหญิงฟอง ธิดาพระยาวิชิตสงคราม (ทัด รัตนดิลก ณ ภูเก็ต)
2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยามนตรีสุริยวงศ์ (ฉี่)
บุตรพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายนายเชื้อ บุนนาค
ซึ่งเป็นหลานปู่พระยาวงศาภรณืภูษิต (เมฆ บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยาเดชานุชิต (หนา บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยาศรีธรรมศกราช (ปิ๋ว บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยาวิสุทธิราชรังสรรค์ (ใหญ่) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพันตรีหลวงราชานุรักษ์ (เทิด บุนนาค)
บุตรพระยาราชานุพันธ์ (เปีย บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพลโทพระยาสีหราชเดโชชัย (สวาสดิ์ บุนนาค) 4
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพันตำรวจเอกพระราชญาติรักษา (ประกอบ บุนนาค)
บุตรพระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายนาวาตรีหลวงพร้อมพลการ (พร้อม บุนนาค)
หลานปู่พระยาอุไทยธรรม (จีน บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายหลวงอุชุงคดี (ทวน บุนนาค)
บุตรพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระพิศาลสุริยศักดิ์ (เทิน บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายเจ้าหมื่นสรรพเพธภักดี (อาคม บุนนาค
บุตรนายอุ้น มหาดเล็ก
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายหลวงพินิตพาหนะเวทย์ (พิง บุนนาค)
หลานปู่เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายนายแป๊ะ (แปะ บุนนาค) บุตรพระอภัยภิบาล (เปีย บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สาย นายเดช บุนนาค
บุตรหลวงสาตราธิกรณฤทธิ์ (จมื่นสุรเดชรณชิตฤทธิไกร (ถมยา บุนนาค))
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายหลวงสัณหโลหการ (บง บุนนาค)
บุตรพระบรรฤาสิงหนาท (ปุต) หลานปู่พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพลตรีพระยาเทพาธิบดี (เจิ่น บุนนาค)
หลานปู่พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายขุนคำนวณวิจิตร (เชย บุนนาค)
หลานปู่พระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (แย้ม บุนนาค)

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สาย นายเกตุ หรือ เกศร บุนนาค
บุตรพระพรหมธิบาล (บุญเรือง) หลานปู่พระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) 7
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยาประเสนชิตศรีพิลัย (ดัด บุนนาค) 3
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยาอรสุมพลาธิบาล (เด่น บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระสุทธิสารวินิจฉัย (มะลิ บุนนาค)
บุตรนายราชจินดา (อรุณ บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายขุนสิทธิเศรษฐกรรม (สิทธิ บุนนาค)
บุตรนายราชจินดา (อรุณ บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายหลวงจรัสการคุรุกรรม (จรัส บุนนาค)
บุตรนายราชจินดา (อรุณ บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายนายสมมาต บุนนาค บุตรนายสุริยาวุธ (สังข์ บุนนาค)
หลานปู่พระยาอิศรานุภาพ (เอี่ยม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพระยาอมรศักดิ์ประสิทธิ (ทนง บุนนาค)
บุตรหลวงสวัสดิโกษา (ชม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายพลเอกหลวงสวัสดิสรยุทธ (ดล บุนนาค) 2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๖ สายขุนอนุวัตรสุรทัณฑ์ (เพิ่ม บุนนาค)
หลานพระยานานาพิธภาษี (โต บุนนาค)
1

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพระยาประภากรวงศ์ (ว่อง บุนนาค)
บุตรพระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย)
2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายหลวงชลาไลยไกยกล (ใจ บุนนาค)
บุตรพระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย)
2
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพระยานิพัทธ์กุลพงศ์ (ชิน บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพลตรีพระยาสุรวงศ์วิวัฒน์ (เตี้ยม บุนนาค) 5
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพันตำรวจตรีพระอดิศักดิ์อภิรัตน์ (เต็มสุริยวงศ์ บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)
บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพระยาสุริยาวงศ์ประวัติ (เต๋า บุนนาค)
บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต)
3
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายศาสตราจารย์ติดต่อ บุนนาค
บุตรเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพระพิเทศพจนวิสุทธิ (เสริม บุนนาค)
บุตรพระยาสุรินทรราชเสนี (สาย บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายหลวงวิจิตรประมวลการ (อุทัย บุนนาค)
บุตรหลวงอมรศักดิ์ประสิทธิ์ (อัด บุนนาค) หลานปู่เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพลเรือโทพระยาดำรงราชพลขันธ์ (คอน บุนนาค)
บุตรนายไก่ป่า บุนนาค หลานเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพระดุลยกรณ์พิทารณ์ (เชิด บุนนาค)
บุตรหลวงวิชิตสุรไกร (ไชยมงคล บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายนายชิวห์ บุนนาค
บุตรพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (แฉ่ บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายนายจรูญ บุนนาค บุตรนายกระจ่าง บุนนาค
หลานนายพินิจราชการ (แช่ม บุนนาค) สายพระยาราชานุวงศ์ (โต บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายขุนวิจารณ์คาวี (นุ่ม บุนนาค)
บุตรพระยาเดชานุชิต (หนา บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สาย นายภุชชงค์ บุนนาค บุตรพระยาวิชยาธิบดี (แบน บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สาย นายทวี บุนนาค บุตรขุนบำรุงรัชเขตร (ทัน) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สาย นายสุรเทิน บุนนาค
บุตรพระพิศาลสุริยศักดิ์ (เทิน บุนนาค) หลานพระยามหานุภาพ (ไท บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สาย นายอาณัติ บุนนาค 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สาย นายพีร์ บุนนาค บุตรหลวงสมัครนันทพล (พืชน์ บุนนาค)
สายเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพลเรือตรีหลวงดัษกรกำจาย (ดัด บุนนาค) 1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สาย นายระบิล บุนนาค
บุตรหลวงสัณหโลหการ (บง บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายพระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน บุนนาค)
บุตรเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)
3
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สาย นายแพทย์ยนต์ บุนนาค
บุตรเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๗ สายศาสตราจารย์ยศ บุนนาค
บุตรเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)
1

สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๘
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๘ สาย นายตุล บุนนาค
บุตรพระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๘ สาย นายเปล่ง บุนนาค
หลานพระพรหมธิบาล (บุญเรือง บุนนาค)
1
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวลชั้นที่ ๘ สาย นายละล่อง บุนนาค
บุตรพระยาอิศราธิราชเสวี (เลื่อน บุนนาค)
1

 

ถิ่นฐานและผลงานของสกุลบุนนาค

 


Copyright © 2005 Bunnag.in.th All rights reserved.